yakov"אגרת הקודש"

לידידנו היקרים שומרי הברית עם האלוקים ה' ישמרכם ,ישר כוחכם על נתינת ליבכם על אחינובית ישראל השבויים בשבית היצר הרע של העוון הנורא עוון פגם הברית עוון זרע לבטלה, שהוא העוון הנפוץ ביותר בעיקר שבדורנו אשר רחמ"ל כמעט אין מקום שלא נמלטים ממנו כנשמע אצלינו בארגון הקדוש המיועד לעזור בנושא הזה,ואלפים ורבבות כבר קיבלו תועלת קיומית וניצחית על ידי הארגון הקדוש הזה להימלט מיצר הרע הגדול שבדורנו,מי על ידי דיסק ומי על ידי ספר "הברית" או הספר "כי תצא למלחמה", ומי בבנות ישראל בספר "עולמה של אשה" אשר נכתב בלשון קלה כל אחד כפי החיזוק שלו,וכל זה על ידי תמיכתכם בארגון שצריך תמיכה זו ואשריכם שנפל בחלקיכם זכות זו,כי מובא בטהרת הקודש כי מי שנפל בחלקו זכות לזכות את הרבים בשמירת היסוד, שידע שהתשובה שלו חביבה ורצויה לפניו יתברך מאוד מאוד. ואשריכם שנפל בחלקיכם זכות זו,ורצינו לומר לפניכם כמה נקודות מצב שנמצאים בו בני דורנו,כי כל ישראל ערבין זה לזה.

"הארגון שומרי ברית קודש"

ובחסד ה' עלינו ובסייעתא דשמייא והשגחתו הפרטית האין סופית כמה טוב שזיכה את עמינו ואחינו בני ישראל בארץ ובגולה באירגון הנפלא והמופלא שומרי ברית קודש שכולו נס ופלא אחד גדול שהקב"ה שתל בדורנו ויום יום מידי שעה ודקה ושניה אנשים שומעים, קוראים,רואים ומתחזקים בכול דרך שנתן וחנן אותנו האלוקים באירגון הקדוש, הן באתר האינטרנט והן בדיסקים שמופצים באלפים ורבבות בארץ הקודש ובתפוצות ורבים השיבו מעוון של הפגם הנורא פגם הברית עוון זרע לבטלה שהוא הכי נורא והכי מסוכן לפרט ולכלל.אבל כל בני דורנו רובם הם תינוקות שנשבו ומיד כאשר הגיע ליד שלהם הדיסק של הארגון, משמיעה אחת נתהפך ליבם לטוב לכל הימים בס"ד ועזבו את העוון הידוע ונעשו לבעלי תשובה אמיתיים. כי משמירת היסוד הבניין הרוחני והגשמי של היהודי מתחיל להיבנות והכל נעשה קל ,קליל, הנאה רוחנית אמיתית, סייעתא דשמיא והשגחה פרטית והשראת השכינה האלוקית כמו שצריך להיות בכל יהודי ויהודיה,כמובא בכתבי האר"י על הפסוק:"מי זאת עולה מן המדבר" של חייו השממים? מי שיש לו שמירת היסוד הנקרא כל, והן בספר "כי תצא למלחמה" ו"ספר הברית" והספר "עולמה של אישה", הקב"ה הראנו בשנה זו נסים ונפלאות עד כמה באמת בני דורנו אוהבים את ה' בכל נפשם ומאודם שלמרות כל הפיתויים והיצרים והקליפה שגברה לאין קץ מכל זמן ומכל הדורות האחרים מכל מקום הם מספרים ומעידים בפנינו שויתרו על התאוה הזו, למרות כל הניסיונות הקשים שיש בחוץ להחטיא את היהודי בזרע לבטלה,ואצל הבנות בפריצות,וזה דבר שקשה מאוד.

וכשנודע לכל אדם ששכל בראשו ועיניו רואות ואוזניו שומעות היכן בני דורנו נמצאים ואעפ"כ אחינו בית ישראל מתהפכים והופכים את כל הטבעים הרעים להיות טובים ושומרים את הברית שלנו עם האלוקים ואצל בנות ישראל הצניעות שגורמת לקדושת היסוד זה ממש משמח את ריבון כל העולמים, כי אין שמחה לפני האלוקים כמו יהודים

ששומרים את הברית עם האלוקים כמובא בגמרא מסכת פסחים כי הקב"ה מכריז בכל יום על מי ששומר עצמו מלחטוא בזה.ומה נאמר לפניך יושב מרום ומה נספר לפניך שוכן שחקים הלא הנגלות והנסתרות אתה יודע, אין דבר שנעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. ואין שכחה של כל התשובה מהפגם הנורא והירהורי התשובה מהפגם הנורא מלפניך כי אין שכחה מלפני כיסא כבודך,ואשרי האדם האחד מכל היהודים שקיבל על עצמו לשמור על הברית,שכדאי בשביל יהודי

אחד ששומר על הברית וחוזר בתשובה ומוותר על הכל, ומספיק הוא בכדי להגן על כל

הדור ובכלל להכריע את כל העולם כולו לכף זכות, אזי קל וחומר בן בנו של קל וחומר אלפים ורבבות של יהודים שמידי יום ויומו חוזרים בתשובה מהעוון הנורא.ומה נשאר לנו עוד לומר לדבר או לשכנע? הלא אתה הראיתנו הקב"ה בחוש את הפעילות הנפלאה באירגון הקדוש והנורא שדרכו ברוך השם חזרו המון בתשובה מהפגם הנורא, שהוא התכלית של כל יהודי בעולמו וזה

לשמור על הברית ולכן היהדות של כל יהודי מתחילה מהברית מילה בכדי להסיר התאוה,והיא היא הברית עם האלוקים שלנו, וכיצד נוכל להתעלם מהסערות והניסיונות הקשים של בני דורנו הפיתויים והיצרים וכל הכלים שיש לקליפות ולחיצונים.

ועל זה אומר המדרש רבה: "מה יעשה הבן ולא יחטא" אבא שבשמיים שם אותנו בין דובים ואריות נמרים וכרישים בים באויר וביבשה ישנו היצר הרע,בסרטי תועבה ובאתרי תועבה של זימה וניאוף בלי סוף ממש בלי סוף ואיך הבן לא יחטא? בתמונות תועבה בפרסומות תועבה בהפקרות של בגדי פריצות נוראה הן באנשים שקוראים לעצמם דתיים והן בחילונים המסכנים. ואם כן שוב מה יעשה הבן ולא יחטא? אם אמר ר' יוחנן "שלא אראה את פני דור המשיח" לא סתם אמר, כי ראה ברוח קודשו את הפריצות הנוראה שלא ידע אם יעמוד בהפקרות הנוראה של הפריצות,ומה נגיד אנו? ואף על פי כן בוודאי שאין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, מכל מקום לפני כמה שנים מועטות עשר או חמש עשרה שנים לא היו פיתויים רבים מכל הכיוונים שיכולים להפיל את האדם במהירות כזו גדולה לפגם הנורא, שבלחיצת כפתור קטנה כבר נופל היהודי\ה לפגם הנורא,של זרע לבטלה, אשת איש,מישכב גויה וכל הדברים הקשים ביותר שיש בתורה. ואם כן שוב מה יעשה הבן ולא יחטא? ואנו אין לנו אלא את ה' אלוקינו שלפניו נגלו כל תעלומות, והנסתרות לה' אלוקינו ועל זה אמרה התורה במופלא ממך אל תדרוש ותחקור בהם, אבל כן נימשך להבין את ההנהגה שהקב"ה נתן לבני דורנו להגיע לכזה דור פרוץ ורצוף בניסיונות של עריות, שהטעם לזה מובא בספרים הקדושים שיש לזה מטרה בדבר,ואנו מבינים כל אחד מאיתנו שאין זה כי אם לתקן את הנשמות של בני דורנו שבגלגול הקודם היו פגומים מאוד בעריות כמובא בשם הבעל שם טוב הקדוש.

איך דורנו יתקנו את העוון?

בדרך הזו והיא: שכאשר האדם נמצא בתוקף התאווה ובתוקף הניסיון כמו שיש בכל רגע בדורנו ואף על פי כן לכבוד האלוקים הוא לא חוטא או היא לא חוטאת בפריצות, אין לך תיקון הנפש גדול יותר מזה שהיהודי\ה לא יחטא כמובא בכתבי האריז"ל הקדוש על דוד המלך ע"ה, שלפני פטירתו לא היה לו חם בבגדים והם הבגדיםהרוחניים, ותיקונו היה להיות במצב סכנה עם היצר הרע ואעפ"כ לא ידעה ולא שכב עימה ואז יחם לו ועיין באריכות בספר כי תצא למילחמה .וכיצד יתכן שהיהודי\ה לא יחטא בכל הפיתויים הנוראים שיש בדורנו? ע"י דרך אחת בלבד והיא מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זתע"א. והוא מובא בתיקוני הזוהר הקדוש הקדמה ו' וזה לשונו שם:

אמרו בעלי המשנה גדולה תורה שמביאה את האדם לידי מעשה שאם האדם לא ידע את התורה והשכר של מי ששומר את ציוויה וכן העונש המגיע למי שיעבור על ציוויה של התורה ומי זה שברא התורה ומי הביא את התורה לעם ישראל איך אדם זה ירא וישמור את ציוויה של התורה?ולכן אמר על זה דוד המלך לשלמה בנו "דע את אלוקי אביך ועבדהו", כלומר ע"י הידיעה הנ"ל שאמר הזוה"ק האדם ימנע מלחטוא. ולענייננו שהידיעה צריכה להיות בשכרו של שומר הברית והצניעות בנשים,וכן העונש המגיע למי שפוגם בברית ומה יוצא

לאדם מזה,אם בני דורנו לא ידעו מהיכן הם יתחילו לשמור על הברית והצניעות

ששיך בנשים,וכן העונש המגיע למי שפוגם בברית ומה יוצא לאדם מזה, אם בני דורנו לא ידעו מהיכן הם יתחילו לשמור על הברית והצניעות. ובמיוחד שלא מדברים על זה בטענה של זה לא צנוע?וכי אנו נמצאים בתקופה ודור של הפפיונים והמלבוש הצנוע של בדים ארוכים? הלא כל בר דעת שיורד לנפשם של בני דורנו אומר בליבו "מה יעשה הבן ולא יחטא"? הלא הכל אבל הכל פרוץ היום בגילוי הגוף לגמרי אבל לגמרי ואין פוצה פה ומצפצץ כדבעי, כמו שצריך.ואיך האנשים יתחילו לירא מהאלוקים ולשמור על הברית? הלא רשב"י ע"ה לימדנו כי אי אפשר להתחיל במלאכת היראת שמים ולסור מהרע המשתולל בחוץ בלא ידיעה של שכר ועונש.

ואם אף אחד לא ידבר על זה וכי ח"ו תבוא כליה על נשמותינו בעולם הבא? הלא נירא ונחרד מה כתוב בתורה הקדושה על הפוגם בברית ומשחית זרע לבטלה,הגמרא מגדירה אותו כשופך דמים ובזוהר הקדוש מובא כי אין לו חלק לעולם הבא, ונידון לדורי דורות בגיהנם ואין לו חלק באלוקי ישראל ודווקא אם לא עושה תשובה, ואם בא על הגויה חוזר בגלגול של כלב,ועוד דברים נוראים שאין כדוגמת העונש של עבירה זו אם לא עשה תשובה, וכי ח"ו נוכל לעמוד מנגד ולהגיד שלום עליך נפשי? והתורה צווחת ואומרת לא תעמוד על דם רעך,ומה על הדם שזה זמני ורגעי כצל הפורח כמאמר הכתוב "ימינו כצל עובר" מכל מקום אמרה התורה אל תתעלם אלא תציל את אחיך היהודי, אז מה נאמר על חיי העולם הבא ששם ישפטו את האדם על כל פגמי הברית שעשה ומשכבי אישה האסורים בביאה,ומה יהיה עם אחינו בית ישראל? אלא העצה והפתרון לכל הדבר הזה כבר קיבלנו מריבון כל העולמים "כי אני ה' יתברך לא שניתי" אין שום שינוי בהנהגת הבורא יתברך "מה שהיה הוא שיהיה ואין כל חדש תחת השמש".ואם רשב"י ע"ה לימדנו שזו הדרך היחידה להפיץ את הידיעה על העוון הנורא והשכר הגדול. על כן אחים יקרים יש את האירגון "שומרי ברית קודש" שפועל מתוך נקודה אחת בלבד של הצלת נפשות מהפגם הנורא וכן מאיסורי ביאה קשים והפעילות הזו באה מתוך כאב נורא ואיום על הנשמות.ולכן שתל הקב"ה בדורנו ארגון שמטרתו לעזור לכל יהודי ויהודיה לשמור על היסוד וזה יהיה בדרך של הפצת הספרים והדיסקים באלפים וברבבות כמושעשה כבר ה' יתברך על השכר והעונש של פגם הברית שהופצו כבר ב"ה 60.000 ספרי כי תצא למלחמה ו15,000 עולמה של אשה ומעל 100,000 דיסקים לשמיעה אש הברית ששורף את היצר הרע.ומשם מיד חוזרים בתשובה לאבא שבשמיים,והדפים יכלו מלספר כמה אלפים כבר שומרים על הברית והעיניים,לאחר כל כך הרבה שנים שהיו פוגמים, ואין לנו דרך אחרת כי אם זו.ואם נתבונן נראה שביחס לכל המיליוני יהודים שבארץ ובעולם אין אנו פועלים כי אם מעט מזעיר קטן ביותר,וצריכים אנו ש ה' יתברך ירחיב גבולנו וישלח לנו תורמים רבים שיש בראשם ובשכלם דעת ותבונה להבין כמה חמור העוון הנורא וכמה המצב בחוץ קשה ונורא, ויתנו יד ולב לעזור לנו בהקמת בנין של הארגון שומרי ברית קודש ע"ש רבינו אהרון ראטה זצוק"ל שיהיה בירושלים עיה"ק,ובו יהיה היכל להרצאות בנושא הזה וחדרים מלאים ספרים על הנושא הזה ודיסקים לשמיעה וצפייה בנושא הזה ומקום בו יוכלו לפנות לבקש עזרה ,עצה ותושייה מהפגם הנורא, וב"ה שנתן לנו כבר את הכלים כדי להציל יהודים רבים שכיום שומרים על הברית והעיניים לאחר זמן וזמנים. וכל מי שיראת ה' נגעה לליבו ודאגה ורחמנות יש בו ומזרע ישראל הוא יתרום מזמנו ומכספו לעזור בדחיפות לארגון הקדוש ולהפיץ ולפרסם האירגון הזה לאנשים שיכולים לתרום ולעזור כי הקב"ה מחכה ומצפה ומשתוקק שכל יהודי יגיע לתכליתו בעולמו והיא שמירת הברית כי אם לא בריתי יומם ולילה "חוקות שמיים וארץ לא שמתי" והיא התכלית של היהודי בעולמו שמירת הברית שנאמר על זה בגמרא מסכת נדרים יג' בריתות כרתנו עם האלוקים שלנו בהסרת העורלה ביום הברית מילה. ומה הייתה כל המטרה של הסרת העורלה? כדי להחליש התאווה.וכן הוא התיקון של נשמות בני דורנו וכיצד

נתעלם מהתיקון שלנו וכן כל עיכוב הגאולה מזה העוון כמובא בכתבי האר"י כי כל

הזרע לבטלה מעכבים את המשיח. .לכל אחד שיש בו אהבת ה' חייב להיות בו אהבת ישראל,ואין לך אהבת ישראל גדולה יותר מלהציל יהודים מהפגם הנורא וכן מהתבוללות הנוראה שגרמה לשואה. כל מי שקרא מכתב ובקשה זו אבקש ממנו לפעול ולחשוב בס"ד כיצד יוכל לתרום ולעזור ברוחניות ובגשמיות לארגון הקודש וייתן ידו לתרום הוראת קבע זו כדי שנפיץ כמה שיותר שיעורים, ספרים, דיסקים, ואתר האינטרנט שמציל אלפים, וכדי להרים בדחיפות בנין קדוש שממנו תצא ידיעה על שמירת הברית ואז יתקיים בנו "והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו". אשרי מי שיבין וישכיל כמה הדבר הזה חשוב בוודאי ובוודאי שהוא ידבק באמת ובאלוקים, ולנצח נצחים יהיה שכרו לאין שיעור מכל דבר אחר כמובא בזוה"ק כי אין שום שבח לפני האלוקים כמו אדם יהודי ששומר על הברית .

בברכה מהאירגון העולמי שומרי ברית קודש ע"ש רבינו אהרון ראטה זצוק"ל.לכל שומרי הברית היקרים יש לנו את עדויות האנשים שחזרו בתשובה וכן הפעילות של הארגון הקדוש בארץ ובתפוצות בחו"ל באתרנו הקדוש לפרטים:054-8406556

תיקון הברית!

לכל מי שמעוניין בתיקון הברית שהוא על ידי תרומה לארגון הקדוש

שיפיץ קדושה ועל ידי זה ישובו מהעוון הנורא ויתוקן לך מידה כנגד מידה וזה תיקון הברית כמובא בטהרת הקודש בשם הזוהר הקדוש. יש אפשרות לתרומות באמצעות העברה בנקאית לחשבון הארגון וכןלמעוניינים לתרום בעילום שם או שרוצים לשלם בדרך המהירה

מכל מקום בארץ לפקודת שומרי ברית קודש

מספר חשבון- 40946422 סניף בנק לאומי 932- בנק מס' 10 אשדוד .

אגרת מהאדמו"ר משומר אמונים רבינו אהרון ראטה זצוק"ל

"והנה עכשיו בעיקבתא דמשיחא עיקר שנותן היצר כל כוחו באלו שני הדברים לקרר האמונה ולפגום היסוד ותיקון העולם תלוי באלו שני הדברים באמונה ובברית שבאלו השנים תלוי גאולתנו ופדות נפשנו כמובא בזוהר הקדוש בכמה מקומות.וכן מבואר בזוהר הקדוש שזה תכלית התיקון בסוף הגלות כדכתיב "קווצותיי רסיסי לילה" שמדבר על קצוות והיינו דורות האחרונים לכן קווצותיו שרומז על סוף הגלות שהמה רסיסי לילה עולה בגימטרייא "ברית כמספר קווצותיו" שעל ידי זה ובשביל זה באים כל רסיסי לילה וכל החשכות וכל הצרות בעולם בכלל ובפרט על כל אדם תלוי בדבר הזה ועוד שעל ידי פגם הברית נצמח התקררות אמונה שזה תלוי בזה. ולכן מיום שנפקר העולם בפריצות רחמנא ליצלן "באופן שלא היה מימות בריאת העולם דבר כזה" וכל כיתות החיצונים יודעים ומרגישים שהוא סמוך מאוד לגאולתנו ופדות נפשנו אשר גם הסומא יכול לראות ולהבין זאת שבאמונה ובברית תלוי גאולת נפשנו.

ולכן התגברו החיצונים בכל כוח ותעצומות על ידי זה להחטיא את ישראל באלו שני הפגמים, ואם אלו שני הדברים התלויים זה בזה נתקנים אז הכל נתקן וציון נקרא יסוד "כי ה' יסד ציון" {ישעיה} וציון כמספר יוסף בגימטרייא. ולכן "והיה הנשאר בציון" מי שיתקן בחינת ציון שהוא יסוד ברית קודש. "והנותר בירושלים" שיתחזק באמונה שלימה "קדוש יאמר לו" וכל מלכות שמים וירושלים ובנין בית מקדשינו תלוי בזה כדכתיב "בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס" ואלו ניצוצי קודש כמבואר בסידור האריז"ל שהמה הנידחים על ידי פגם הברית קודש שקיבוצם תלוי בקץ גאולתנו.

אבל הגאולה האחרונה תלויה דווקא בתיקון היסוד וכאשר יתגדל ויתרבה העזי פנים והחציפות והפקרות של פגם בברית עד למעלה {עד שאי אפשר לתאר יותר גרוע מזה}אז יסוים התבררות בירורים האחרונים מכל הגלויות ובזכות שימצא בדור אחדים מישראל הקדושים שבכל אלו החציפות ועזות והפקרות הם מוסרים נפשם ושומרים עיניהם מלהסתכל באלו החצופות רחמ"ל ושומרים נפשם מלפגום הברית יסתכל הקדוש ברוך הוא בהם ובזכותם יצמח הגואל במהרה בימינו כמובא בזוהר הקדוש עכ"ל מהספר טהרת הקודש.