אין אור אלא היוצא מן החושך

אחי היקר רצינו לתת לך קצת דעה והשכל, מהרב הגדול מורינו הרב רבי חיים ויטאל זצוקלה"ה שכתב "בספר החזיונות" דברים שמאוד שייכים לבני דורינו, ובכלל לכל דור ודור, אלא שבדורנו אנו רואים ירידה גדולה ברוחניות ובפרט בענין הקדושה רחמ"ל, שיצר הרע תופס כל חלקה טובה של קדושה, הן אצל אלו שגדלו מלידה באוירה חרדית, והן אצל אלו שלא גדלו באוירה חרדית. וצריך שתדע שיש בכל הדברים הללו סוד גדול ונורא, אשר למתבונן בדברי המהרח"ו זצוק"ל, יקבל נחמה גדולה מאוד לנפשו, ויקבל באמת להמשיך לדבוק בהשם ובתורתו, על ידי הסבר מתוק ונפלא של הרב זלה"ה שמובא "בספר החזיונות", בענין יצר הרע שגדול מאוד בדורנו, ואקדים לך אחד מדבריו והמתבונן יבין וישכיל לבד כמה חיזוק יש לו לחזק את עצמו בדבריו הקדושים של הרב.

עד אשר שלט האדם באדם לרע לו

וזה לשונו "בספר החזיונות" עמוד תמ - תמא: וכדי שתבין זה, אודיעך פירוש הפסוק עד אשר שלט האדם באדם לרע לו {קהלת ח, פס' ט'}."האדם" הוא אדם בליעל, והכוונה שאלו החיצונים{יצר הרע}, והם שולטים "באדם" הקדוש בנשמות הקדושות, מחמת עוון של אדם הראשון ובניו קין והבל, שעירבו טוב ברע, " וכפי גדלות הנשמה הקדושה, כך גדלות הרע שלה" כי כפי האבר שנאחזת בקדושה, כך תתערב באבר שנכנגדו בטומאה.

גדלות האדם נמדדת מהיצר הרע שלו

תחילה תתבונן בדברי המהרח"ו ותבין במילים הקדושות שלו, כי אדרבה בגלל שיש לך כל כך יצר הרע להכניע את יצרך עליך להבין מזה שיש לך נשמה קדושה ביותר, ולא כפי שאתה מבין להפך, שבגלל שיש לי יצר הרע גדול משמע שלא רוצים עבודת השם שלי, לא אלא להיפך מזה תבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שתראה את נשמתך הקדושה.

וזה יהיה כמובן על ידי שתשבור את יצרך הרע וטבעיך הרעים, ויש בכוחך לעשות זאת כיון שהנך נשמה קדושה עד מאוד, ועל ידי שלא תתעצב חס ושלום, אלא אדרבה תמשיך ותלחם בחיצונים, הקדוש ברוך הוא ירומם אותך מעלה מעלה, וכאן אנו מקבלים מבט חדש אל החיים, איך לך אור אלא היוצא מן החושך, ולעולם אין לך על מה להתייאש!

כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו

ואומר רבינו חיים ויטאל שזה סוד דברי הגמרא במסכת סוכה דף נב עמוד א':"כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו", וזה גם כן היה הענין של דוד המלך ע"ה שהייתה נשמה גדולה, ובפגם אדם הראשון נתערבה נשמת דוד המלך ברע גדול מאוד בעמקי הקליפות, ולכן יצא אדמוני, ועשה ענין דבת שבע ואביגיל ולא נחשבו לו כלום. והטעם הוא כפי שאז הייתה הפעם הראשונה שיצא מעמקי הקליפות, ובא משותף עם רע גדול מאוד, כי אם הנשמה גדולה מאוד, ובפרט אם אז יוצאת מעמקי הקליפות, הקב"ה מניחו ביד יצר הרע להרבות שכרו, לראותו שנשמתו גדולה, ולא יוכל הרע עמו.

{וכמובן שאסור לו לאדם ללמוד מכאן שכוונתנו בזה המאמר שהאדם יקל על עצמו לתת ליצרו להחטיאו רחמ"ל, ואחר כך הוא ישוב בתשובה כי זה בורות וטיפשות , שכן אמר הרמב"ם כל האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אלא הכוונה של רבינו חיים ויטאל זצוקלה"ה, היא שגם כאשר האדם עושה את כל מיטב יכולתו, ובכל רצונו החזק ביותר שלו עובד את הקדוש ברוך הוא, ואף על פי כן רואה שיצרו מתגבר עליו ומנסה להחטיאו, ופעמים מחטיאו, אל לו להתייאש ולומר כאשר אבדתי אבדתי, אלא אדרבה מזה יבין וישכיל שנשמתו היא גבוהה עד מאוד, וצריך הוא להמשיך להילחם כדי להגיע לשלימות נפשו }. וממשיך רבינו חיים ויטאל ולכן אל תתמה אם אנשים גדולים מאוד יעשו איזה עוון, שלא יעשה את העוון הזה אפילו אדם שפחות ממנו, במעלה עד מאוד. "כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב", הם שני לבבות טוב ורע, והרע שלו גדול עד מאוד, והטוב שהוא עושה אפילו שהוא מועט יותר גדול מאדם אחר. תתבונן נא אחי היקר ותשמח נפשך, כי גם כאשר אתה נמצא בשאול תחתיות, מכל מקום גם כאשר נפלת תצא משם מהר , ותדע שאף על פי שיש לך יצר הרע גדול עד מאוד, מכל מקום מעשייך חביבים לפני הקדוש ברוך יותר ויותר מכל אדם אחר!

אברהם אבינו נולד מתרח

ודע כי לעולם כשהנשמה היא גדולה מאוד, אי אפשר להוציאה מן הקליפות אלא על ידי מרמה ותחבולה, ולכן תראה, כי הנשמות רבות גדולות, באים בבני עמי הארץ ולפעמים בבני רשעים, כגון אברהם מתרח. ולא הספיק זה אלא כמו שאמרו חז"ל וכן נזכר בזוהר הקדוש כי תרח הרתיחו להקדוש ברוך הוא שנזדווג עם אשתו בנדה, ואז יצא אברהם אבינו. וזה הטעם שתרח נתגלגל באיוב ולכן נדון בשחין, כי הבא על הנדה לוקה בצרעת. וכן דוד המלך אמר "הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי" {תהלים נא} כי אילולי כך, לא הניחוהו החיצונים לצאת אל העולם. וכן זהו הטעם, של תמר ורות ורחב הזונה, וכל נשמות הגרים, וכל מלכי בית דוד, והמשיח, שבאים מן רות המואביה, ומזווג יהודה ותמר. וכן רבי עקיבא בן גרים, שהוא מבני בניו של סיסרא. ולכן יש לנשמות כאלו טורח להכניע את יצרם, וזוהי סיבת העצבות שמרגישים בלבם תמיד, כי כל העצבות בא מן החיצונים עד כאן מלשונו.

הנשמות הקדושות יש להם טורח להכניע יצרם

וגם כאן אנו למדים מדברי רבינו המהרח"ו זצוקלה"ה: "ולכן יש לנשמות כאלו טורח להכניע את יצרם". אחי היקר גם אם קשה לך ביותר בענין העוון הקשה של העריות, ותאות הניאוף תמיד מנקרת לך במחשבה רחמ"ל, אל תיפול בנפשך להמשיך לחטוא, אלא עצור אותה מיד, כי או שהאדם עולה מעלה מעלה ומגיע לדרגות גדולות כפי כח שורש נשמתו, או שיורד מטה מטה עד שאול תחתיות ואין רשעות של פגם הברית יותר ממנו רחמ"ל. אבל כעת תעצור ותתחיל מיד לשוב אל אבינו שבשמים, כי ברצון מועט הקדוש ברוך הוא ירומם אותך מעלה מעלה יחד עם כל אחינו בית ישראל, וכל מעשה ומעשה טוב שתעבוד את הקדוש ברוך הוא בדורנו, הוא חביב ומרוצה יותר מכל זמן אחר, כדברי רבינו האר"י לתלמידו, רבינו חיים ויטאל בספר החזיונות עמ' תכה' וזה לשונו:

גדולת הנפש כפי הזמן והדור ההוא

פעם אחת שאלתי למורי ז"ל {הכוונה ששאל את האר"י הקדוש} איך היה אומר לי שנפשי היתה כל כך מעולה, והרי הקטן שבדורות הראשונים היה צדיק וחסיד שאין אני מגיע לעקבו? ויאמר לי: "דע כי אין גדלות הנפש תלויה כפי מעשי האדם, רק כפי הזמן והדור ההוא. כי מעשה קטון מאוד בדור כזה, שקול ככמה מצוות גדולות שבדורות אחרות. כי בדורות אלו הקליפה גוברת עד מאוד מאוד לאין קץ, מה שאין כן בדורות הראשונים. ואילו הייתי בדורות הראשונים, היו מעשי וחכמתי מופלאים {גדולים} מן כמה צדיקים הראשונים. וזה סוד הפסוק על "נח איש תמים היה בדורותיו" ואילו היה בדורות צדיקים היה יותר צדיק. ולכן שלא תיצטער על זה כלל, כי בלי ספק יש לנפשך מעלה גדולה על כמה צדיקים ראשונים מזמן תנאים ואמוראים.

וכתב בהמשך מה שאמר לו רבו: "והנה אל תחשוב בלבך, כי מעלת בני אדם היא כפי דעת הבריות, כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב", ולכן חזק ויאמץ לבבך, ושמח בחלק נפשך ובמעלתה, ודי בזה!

וגם אתה אחי היקר, בדורנו זה שמלא בנסיונות של יצר הרע והקליפות בענין הקדושה, מה שלא היה בימי רבינו האר"י הקדוש, טלויזיה, אינטרנט, תמונות תועבה, ואמצעים לחטוא בכל רגע ובכל שניה שלא היה בעולם מימות אדם הראשון. ואם כן כעת תבין ותשכיל אם אתה שומר על ברית הקודש, ושומר עיניך ממראות האסורות, עד כמה אתה חביב ומרוצה בעיני הקדוש ברוך הוא ובעיני כל הצדיקים אנשי השם אשר היו. "כי המעשים שלך והגדלות של זה כפי הדור שלך", וכיון שבדור כזה מלא בנסיונות של פריצות ועריות בכל פינה ופינה, ואתה נשמר מכל חטא וראיה אסורה, אין כמותך בכל העולם במעשה וגדולה, ונחת רוח לשוכן מעונה".

מעשה שהיה

ומובא מעשה "בספר החזיונות" שכתב על עצמו, וממנו האדם ישכיל להאמין שכפי גדולת האדם כך גדול כח יצרו, וכה כתב בספר החזיונות עמוד ג': בשנת שי"ד לפרט היצירה. הייתי בן י"ב שנה, וחכם גדול בשרטוטי כף היד הביט בשרטוטי כפות ידי ואמר לי : דע, כי בהיותך בן כ"ד שנה, יבואו הרהורים רבים בלבך להתבטל מעסק התורה על כרחך שתי שנים ומחצה, ואחר כך יזדמנו לפניך שני דרכים, האחד לגן עדן והשני לגיהנם. ואז תנתן הבחירה בידך, ואם תבחר בדרך גיהנם לא יהיה בדורך רשע גדול ממך. ואם תבחר בדרך גן עדן, תעלה בחכמה וביראת חטא על כל בני דורך, דבר שלא ישוער ולא נפל מדברו ארצה ע'כ לשונו.

ומכאן אחי היקר תבין ותשכיל מרבינו המהרח"ו שלמד את תורת הקבלה מרבינו האר"י בשנתיים בלבד, חכמה שלא תשוער ולא ניתן להבין כלל כיצד אדם יכול לקבל בשכלו חכמה כה גדולה. עד כדי כך שאמר עליו רבינו יוסף קארו זצוק"ל בשם המלאך המגיד שדיבר איתו :"וגם לי אני {המהרח"ו עצמו} היה הוא {רבינו יוסף קארו} מזהירני בלימוד התורה שלי בשם המלאך שהיה מלמדו והיה אומר: כי חצי העולם היה מתקיים בזכות אבא מארי, בזכות התפילין המפוארים שהיה הוא כותב, וחצי העולם מתקיים בזכותי" עכ"ל {בספר החזיונות עמוד ה'}.

ואם זה ענק שבענקים שבזכותו עומד העולם, אמר על עצמו שכפי שורש נשמתו הגבוהה , לכן יש לו טורח גדול להכניע את יצרו, מכאן כל אדם יהודי יבין וישכיל שאדרבה מזה שיש לו יצר הרע גדול מאוד לתאוות הניאוף , זה להיותו בעל נשמה גבוהה, והחיצונים הם הם שרוצים לקורעו רחמ"ל, ולהדיחו מעבודת ה'. והאדם צריך להתגבר בכל כוחו שלא לתת ליצר הרע את האפשרות להחטיאו בעוון פגם הברית. אלא אדרבה ישמור על קדושת היסוד ומשם הוא יתעלה והעולם יעלה עימו ביחד אמן ואמן!