הגאולה האחרונה שתלויה בתיקון היסוד

וכעת קורא יקר אבאר לך בסייעתא דשמיא, כיצד כל הגאולה שלנו תלויה בקדושת הברית, וכמובן בהמשך שמירתה, שבעצם יתבאר לנו בפרקים הקודמים שכוונתה של ברית המילה בהסרת העורלה, זה בכדי להיות יהודי קדוש, ששומר על היסוד.

גאולה פרטית

מובא בספר שבט מוסר לרבינו אליהו הכהן זצוק"ל שכתב שם שאלה: כיצד יכול אדם לדעת למה עיקר ביאתו לעולם הזה, הלא בזמן רבינו האר"י הקדוש, שהיה יודע כל תעלומות ויודע גלגולי נשמתו של האדם, מה בא לתקן וכל כיוצא בזה בנסתרות, ומי ימלל שבחו ותהילתו של האר"י שבחבורה, וזה היה בזמנו, אבל בזמננו כיצד יוכל אדם שהולך בעולם הזה לדעת למה הייתה עיקר ביאתו לזה העולם?

תשובה: מסביר בעל השבט מוסר בשם רבינו האר"י, כי אדם צריך להסתכל מה היא המידה שהכי מתגברת עליו ומנסה להחטיא אותו יותר מכל שאר המידות הרעות, אז שידע יבין וישכיל, כי עיקר ביאתו לזה העולם היתה בשביל לתקן אותו עוון.

לדוגמא: אדם שנכשל במידת הכעס יתר על המידות האחרות, וממהר לכעוס על כל דבר במידה מופרזת ביותר, אז בגלגול הקודם שלו היה כעסן מאוד, וכעת בא לתקן את אותו עוון. אדם שיצר הרע מחטיאו בגזל ה' ישמור ויצילנו, וכל היום חושב כיצד ללכת ולגזול אנשים, אזי צריך לתקן עוון הגזל וכן בכל מידה ומידה. וכמובן שחס ושלום שיבוא הקורא לטעות ולומר שבשאר המידות הרעות והעוונות הקשים צריך אדם להיזהר פחות, לא זו הייתה כוונתנו, אלא היהודי צריך לשמור על כל מצווה ולהיזהר קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אלא כוונתנו היא להבהיר בשם השבט מוסר, שהאדם יוכל מההרגשים הרעים שיש בו, שמושכים אותו בעיקר לדבר לא טוב, שהוא כנגד רצון האלוקים, שצריך להילחם נגדו ביתר שאת משאר הדברים שיכול להתמודד איתם בנקל.

וכמו כן אדם שיצר הרע מקשקש בקירבו, איך לחטוא כל היום בתאוות הניאוף, ולפגום בברית קודש ולחטוא עם הנשים האסורות, ולחמם עצמו ולפגום בברית הקודש בהשחתת זרע לבטלה רחמ"ל, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, סימן הוא שלשם כך בא לעולם, כדי לתקן עוון זה. עד כדי כך שאנשי דורנו מספרים לי שגם שהם לא רוצים לחטוא בזה, מכל מקום מרגישים שנכנס בהם אש התאוה לחטוא באותו עוון, אזי שידע שאכן עיקר ביאתו לזה העולם הייתה למען ילחם כנגד יצר הרע של פגם היסוד, ולא יכנע לכוחות היצר הרע ולתאוותו הבזויה, להיות כבהמה שאין לה בעולמה אלא אכילה, שתיה ותשמיש. אלא יתנהג כאדם, אתם קרויים אדם, עם ישראל נקראים אנושיים ומגבירים המושכלות על המורגשות של תאות הניאוף ותאות הנשים, אם כן נמצינו למדים שאם יצר הרע כל היום מנסה וממציא לך בכל דרך שתחטא בפגם היסוד, אזי עיקר ביאתך לזה העולם לתקן את אותו עוון.

גאולה כללית

כמו כן מבואר בספר טהרת הקודש לרבינו אהרון ראטה זצוק"ל, שיש תיקון לכל כללות הדור, שכל בני דורנו צריכים לתקן, כמו שבדורות אחרים היה תיקון אחר לתקן. לדוגמא: בתקופת אברהם אבינו ע"ה, עיקר תוקף היצר הרע היה לעבוד עבודה זרה, שבפשטות פירוש הדברים של עבודה זרה, מבאר בעל האור יחזקאל: שאדם משועבד למשהו אחר מלבד לאלוקים.

ומה זה עבודה זרה שהיה בזמנם? אנשים היו הולכים לחנות{לפצוציה}וקונים חתיכת עץ שניראת כבובה או דמות מסוימת, ואומרים זה אלוקינו, ולו נשתחווה ונעבוד, אחי היקר הלא זו ממש בדיחות הדעת. הלא גם האדם השפל ביותר שהגיע לשפלות הנפש בדורנו, אם תביא לו בובה להשתחוות לה, הוא ממש יצחק בלי סוף, שכן מה שייך אלינו להשתחוות לחתיכת עץ? הלא זה בסך הכל עץ. אבל בזמנם אנשים היו להוטים לרדוף אחרי העבודה זרה, ולמה? מפני שזה היה היצר הרע שבדורם.

וכך בכל דור ודור יש יצר הרע אחר עיקרי שצריך לתקן. והנה בדורנו אנו, כל אדם שנשאר קצת שכל בראשו, מבין ומשכיל לדעת כי עיקר היצר הרע שבדורנו הוא יצר הרע של העריות, שפירושם של דברים בקיצור המילים זה לפגום בברית הקודש, והיינו להשחית זרע לבטלה רחמ"ל, שזה העוון הכי קשה בתורה, שכתב על זה מר"ן השולחן ערוך: כי היא העבירה הכי קשה בכל התורה כולה, ונחשב כאילו הרג את הנפש ועל מי שמשחית זרעו ארצה נאמר "ידיכם דמים מלאו".

וכן התאות לראיות האסורות, להסתכל בנשים האסורות, להסתכל בנשים פרוצות ואסורות בדרך של טלויזיה, בדרך של האינטרנט, ובכל דרך שהיצר הרע הכניס בשנים האחרונות ה' ישמור ויציל, וכמו כן גילוי עריות מהתורה, והבאת ממזרים רחמ"ל באיסור אשת איש. כל הדברים האלו עושים חרון אף, ואם האדם נמשך ביותר לזה העוון, אז תיקונו שלא לפגום, וכך גם לכל בני דורנו, שלא נשמע מעולם עבירות כאלו קשים, ומה הסיבה לכך? כי זה התיקון של אנשי דורנו .

לכל דור ודור מיועד תיקון אחר לנשמתם

וכך מובא בכתבי רבינו האר"י הקדוש בשער הגלגולים הקדמה ג': ואמנם בכל דור ודור יוצאות קצת נצוצות ההם, ובאים בגלגול בעוה"ז, הכל כפי מחצב נשמות הדור ההוא , או מנצוצי הראש, או מנצוצי העין וכיוצא ונתקנים בעוה"ז. ויש מי שאף גם שבא בגלגול להתקן, לא נזהר מן החטא, וחזר להשתקע עוד בתוך הקליפות כבראשונה, הוא וכל הנצוצות הנמשכות ממנו ותלויות בו, וזו היא בחינה בינונית, כוללות גלגול ועבור, כי כל נצוצי הנפש, אפילו אותם שנתקנו, באים בגלגול גמור, עם הנצוץ הפרטי המקולקל מעת שנולד,ואינם נפרדים כלל עד יום המיתה.

הרי לנו במפורש מרבינו האר"י, כי כפי צורך תיקון הנשמות מגלגול קודם, כך הם יורדות לעולם הזה לעמוד בניסיונות שנועדו להם לעמוד בהם, וכל זה כדי להגיע לשלימות ותיקון נפשם, ולכן כולנו צריכים להתמודד עם היצר הרע הזה בסייעתא דשמיא, על ידי מה שהורונו חז"ל הקדושים, וכל זה מובא כבר בספר בפרק העצות, בהרבה עצות ותיקונים השוים לכל נפש, ונימצנו למדים שהתיקון של בני דורנו הוא להילחם ביתר שאת כנגד העוון הידוע לפגום בברית.

שבגלגולים קודמים נשמותינו היו פגומים וחוטאים בזה העוון, ועל ידי שיש תוקף ליצר הרע בכוחות הסיטרא אחרא, כמו בדור המבול ויותר גרוע מזה, ואנחנו בכל זאת לא חוטאים, עם כל היצרים הרעים והנסיונות, אזי אנחנו מגיעים בעצם לתיקון השלם של כל אחד ואחד מאיתנו שירצה ויבחר שלא לחטוא ולפגום בקדושת הברית.

לאתצפה לרגליהמשיח עדשיתוקןהיסודשנקראקשת

    • וכעת אחים יקרים נביא קצת מאמרים המדברים על הגאולה האחרונה שתלויה בתיקון ופגם היסוד, כמוזכר בזוהר הקדוש לתנא האלוקי הוא אדוננו בר יוחאי, כי כל
    • עיקר גאולת נפשנותלויה בשמירת היסוד. וכךמובאבתיקוניהזוהרהקדוש בדףלו'עמוד ב' :אמר רבי שמעון לבנו רבי אלעזר וסימן זה יהא בידךקודם שתראה ותשיג
    • שהקשת שהוא היסוד מאיר בגוונים מאירים למלכות, לא תצפה לרגלי משיח, ומיד שתאיר הקשת שהוא היסוד מיד יתקיים הפסוק:"וראיתיה לזכור ברית עולם". ואומר רבינואהרוןראטה זצוק"ל כי הפירוש של דברי הזוהר האלו שלא תצפה לרגלי המשיח עד שיתוקן היסוד שנקרא קשת. וכן בדף עח'עמוד א'' :ואמר רבי שמעון לבנו רביאלעזר בשבילשעדיין הקליפות שולטות בעולם, לכן אלעזר בני לא תצפה לביאת רגלי משיח שיבוא,עד שתראה את הקשת בגוונים מאירים או עד שתתגלה האות בעולם,ומפרש מי נקראת אות ?אלא על זה נאמר"דרךכוכב מיעקב" והיינו הכוכב הוא אות י' שהיא אות ברית, ומייד יתקיים מה שכתוב וקם שבט מישראל, והכוונהשיקום היסוד הנקרא ישראל להתייחד עם המלכות, זהו שנאמר בו ויהי בישורון מלך עכ"ל. אומר רבינו הקדוש הרי תראה שעיקר ביאת המשיח תלוי בברית
 
 

הישמח משה רבי משה טיטלבויים זצוק"ל

פעם שמעתי ממורי ורבי עטרת ראשי כי הישמח משה שהיה קודש קודשים העיד על עצמו שיודע הוא מהו גלגול נשמתו, שקודם שבא לעולם היה מגולגל בירמיהו הנביא, וגלגול קודם לכן היה בתקופת קרח ועדתו, וששאלוהו היכן היה? ענה להם כי הוא לא היה במחלוקת כי אם בתוך אוהל מועד.

וכשהיה "הישמח משה" נכנס ביום הכיפורים לבית הכנסת ונותן דרשה היו כולם יוצאים ובוכים בדמעות שליש, שהיה רואה על כל אחד ואחד את החטאים שהיה עושה, ומוכיח אותם, כך היה האדמו"ר הקדוש הזה. וידוע כיצד נפטר משה איש האלוקים, מסופר שהוא היה חי בתקופתו של המשיח שקר הוא שבתי צבי ימ"ש, וטעה לחשוב שהוא משיח אמת, ולאחר שגילה כי הוא משיח שקר, הלך האדמו"ר מסאטמער אל בית הכנסת ופתח את היכל בית הכנסת והחל לומר כך:

"ריבונו של עולם כתוב בגמרא שמי שיוצאת מפיו דבר מינות חייב מיתה", על כן אינני זז מכאן עד שתצא נשמתי אם אכן נכשלתי באותו עוון, ולא זז מפתח ההיכל עד שיצאה נשמתו ונפטר במקום, כך נפטר איש האמת. ואומר "הישמח משה" מדוע הגאולה שלנו מתעכבת, מדוע משיח בן דוד אינו בא? בגלל עוון פגם הברית העון הידוע רחמ"ל.

אין בן דוד בא עד שיכלו הנשמות שבגוף

וכך רמוז הדבר בגמרא מסכת יבמות דף סג עמוד ב': אמר רבי אסי אין משיח בן דויד בא עד שיכלו הנשמות שבגוף שנאמר "כִּי רוּחַ מִלְּפָנַי יַעֲטוֹף וּנְשָׁמוֹת אֲנִי עָשִׂיתִי". הפשט של המילה גוף אומר רש"י בגמרא, שזוהי מחיצה המבדלת בין השכינה לבין המלאכים, ובאותו פרגוד יש נשמות מששת ימי בראשית, וכאשר ירדו כל הנשמות האלו לעולם אז יבוא משיח בן דויד. ונסבר קצת את האוזן ונסביר את הדברים: כאשר איש ואישה באים ומקיימים מצות פרייה ורביה, והאישה מתעברת ונכנסת להריון, מתעבּר באותו עובר נשמה שיורדת מאותו גוף מאותו אוצר נשמות והרי לנו ילד. וכאשר חס ושלום האדם פוגם בברית ולא עושה זאת במצווה, הוא מוריד נשמה מאותו גוף, ונשמה זו ערטילאית כלומר ערומה, ואין לה לאן ללכת, ובאים ומתקבצים אליה מלאכים רעים ויונקים ממנה את הקדושה ונעשים לה לגוף, וזוהי כוונת הגמרא אין משיח בן דוד בא עד שיכלו, כלומר עד שישתחררו הנשמות שנוצר מסביבם גוף, כאשר ישתחררו אותם נשמות יבוא המשיח.

כך מובא בזוהר הקדוש

הזוהר הקדוש אומר שמיכאל המלאך בא להקדוש ברוך הוא ושואל אותו עד מתי ירושלים תישאר בחורבנה? ואומר לו הקדוש ברוך הוא המתן ותקבל תשובה, וקורא לקטגור ליצר הרע לשטן, ושואל אותו המלאך מיכאל כנ"ל ואומר לו המתן ותקבל תשובה וקורא לאשתו לילי.. ובאה ומביאה עימה סדינים מלאים בשכבות זרע לבטלה, ואומר לו מלאך המוות אתה רואה למה לא נבנית ירושלים ומשיח לא בא, בגלל עוון פגם הברית עוון זרע לבטלה. ומייד יוצאת כת של מלאכי חבלה מאותם סדינים והולכים ומשחיתים את כל העולם , רואים מפה אחים יקרים את כל הסימנים שמוכיחים כי עיקר הגאולה תלויה בדבר הזה.

תאונות דרכים מניין

והנה מובא בספר המידות לרבינו נחמן מברסלב כי בעבור עוון פגם הברית רחמ"ל יש תאונות דרכים שנאמר: אָרְחִי וְרִבְעִי זֵרִיתָ; וְכָל-דְּרָכַי הִסְכַּנְתָּה {תהלים קלט'}, שכאשר יש זרית לבטלה, יש כל הדרכים חס ושלום בסכנה. ולכן כמה צריך האדם להיזהר מהעוון הזה שגורם לעצמו ולכל הכלל, אסונות גדולים ביותר רחמ"ל, ואלו מלאכי החבלה שנפרעים מאיתנו בגלל העוון הזה.

גָּאַלְתָּ בִּזְרוֹעַ עַמֶּךָ בְּנֵי יַעֲקֹב וְיוֹסֵף סֶלָה {תהלים עז' טז'}

וכך אומר בעל טהרת הקודש בשם הזוהר הקדוש על הפסוק "גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלה", סלה פירושו נצח נצחים, הגאולה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולה אחרונה תלויה ביוסף שהוא מידת היסוד, לכן הגאולה האחרונה תלויה בתיקון היסוד, ועיין באריכות בספר הקדש "טהרת הקודש" את כל הסימנים.

אגרת ממוסדות שומרי ברית קודש

לכן אחים יקרים, מחמת המצב הנורא והקשה השורר בקרב אחינו בני ישראל הן ברוחניות והן בגשמיות, ועיקר הדבר בגלל דבר אחד והוא עוון פגם הברית, שממנו באים כל הצרות והייסורים לעם ישראל בכלל ובפרט, וכל גזירת האומות אין בכוחם לצאת מכוח אל הפועל רק בשביל פגם הברית כמבואר בזוהר פרשת נח כי בזמן שישראל שומרים הברית אין שום אומה ולשון יכול לשלוט בהם {טהרת הקודש}, ועוון זה חס ושלום הולך ומתגבר ויצר הרע נותן כל כוחותיו בזה להכשיל כל יהודי בכל דרך שהיא, הן בפרסומות, הן בתמונות תועבה, הן באינטרנט, בכל צעד ושעל היצר הצורר צד נפשות ישראל, הן בארץ הקודש והן בחוץ לארץ, והדבר מחריד כי הגענו למאמר הגמרא "וכן אמר ר' יוחנן ייתי ולא איחמיניה", שאמר רבי יוחנן לכשיבוא תקופת המשיח לא רוצה להיות בו מחמת הפריצות הנוראה השוררת בחוץ, ואותו רשע פרץ כל הגדרים שיכולים להיות.

אנשים בלא בושה וגם מחוסר ידיעה וגם בידיעה הולכים בפריצות נוראה ונכשלים וממש כמו סדום ועמורה רחמ"ל. והגענו למאמר הגמרא"אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים", והקדוש ברוך הוא אומר לנו שובו אלי ואשובה אליכם, ועיקר ניסיון של דורנו זה הוא עוון פגם הברית. ומחמת שכל ישראל ערבין זה לזה אין אנו יכולים להסתכל איך הדור הולך ומדרדר בפריצות הנוראה והפקרות בפגם הברית נוראה, ובנוסף נכנס לקרב מחנינו הקדוש ועושה שם צרות רבות כידוע למי שצריך לדעת. ומדרדר הוא את כל הקדושה לבירא עמיקתא, ואין פה פוצה ומצפצץ כדבעי בדבר "כי לפום גמלא שיחנא". על כן אם לא נתפוס עצמנו ונתחזק בדבר קדושת היסוד, אין מאיתנו יודע מה יהיה, והדבר גורם לחרון אף בשמיים, ומביא אותנו למצב סכנה גדולה ביותר.

"כי אלוקיהם של ישראל שונא זימה הוא" , וכפי שראיתם בחטא בנות מואב, שבחטא העגל מתו רק שלש אלף ואילו בחטא בנות מואב מתו עשרים וארבע אלף, וכפי שראיתם בשואה שלא עזר כלום, כי ברגע שהתבוללו נעצרה המגיפה בדרך לא נעימה, כי אלוקיהם של ישראל שונא זימה, הדבר הזה מאוד מציק למי שאמר והיה העולם, ולא כדאי לנו להיות "בנים שובבים" אחרת לא יהיה טוב ונקבל עונש מאבא שבשמיים.

וכך אמר המגיד הירושלמי הרב הצדיק רבי בן ציון יאדלר זצוק"ל "שכל סיבת שנאת הערבים את היהודים זה בגלל הפריצות והפקרות הברית". והקדוש ברוך הוא מאריך אפו עמנו ומתנהג ברחמים גדולים ומי יודע עד מתי ולכן לפני שה' יתברך ינהג עימנו קשה.

אומר לנו ה' יתברך "שובו בנים שובבים" שמדבר בעניין הברית, לכן בעזר השם יתברך הוחלט על ידי השם להקים ארגון "שומרי ברית קודש", וארגון זה בס"ד פועל אך ורק בדבר אחד, והוא חיזוק שמירת היסוד בקרב כל עם ישראל "ובכל צורה שתהא", הן בקרב הציבור החרדי, והן בקרב הציבור הלא דתי, והן בקרב הציבור המזרחי, ארגון זה ילחם יומם ולילה בס"ד ולא ישקוט עד שיתוקן הדבר ויוודע בידיעה ברורה, כי כל דורנו תלוי ועומד בניסיון אחד והוא שמירת ברית קודש. וכשם שבבית ראשון היצר הרע היה של עבודה זרה שבדורנו נחשב הדבר לצחוק להשתחוות לפסלים, מכל מקום בדורם היה זה דבר שיש בו ממש, ובדורנו זה אנו רואים בחוש כי אין לנו אלא הניסיון של העריות, ולמרות שמאז ומתמיד היה זה הניסיון, אבל כמו בימינו אנו מעולם לא הייתה כזאת בישראל, ועל כן ארגון זה מפיץ קדושה וטהרה בקרב אחינו בני ישראל בכל העולם ומפיץ ידיעה ושנוי מהותי בדבר זה בס"ד בכל דרך שתהא:

* בשיעורי שמע בדיסקים על חשיבות שמירת הברית עם עצות וכל הקשור בזה אשר הופצו ברוך השם מעל 170.000 דיסקים.

* על ידי קונטרסים וספרים שמדברים רק על נושא שמירת הברית {וכבר חולקו ברוך השם כ- 50,000 חוברות בארץ ובעולם ועשו את שלהם}

* והן על ידי הספר כי תצא למלחמה שהופץ כבר מעל 120.000 ספרים בארץ ובחו"ל בשפה אנגלית הצרפתית והספרדית.

* והן בעלונים שמדברים רק סביב קדושת הברית בדרך ההלכה והמוסר והחסידות.

* והן בהרצאות בכל אתר ואתר שמדברות רק סביב נושא קדושת הברית כמו שכבר שמעתם ברוך השם.

*והן בשיעור שבועי בספר טהרת הקודש בכל עיר ועיר.

* והן באתר האינטרנט שמזכה מאות אנשים כל יום ויום להינצל מפגם הברית, והם הודיעו לנו שבזכות אתר זה ניצלו משאול תחתיות ברוך השם.

* ובהקשבה והאזנה ועזרה בכל דרך אפשרית לכל יהודי ויהודי היכן שנמצא העיקר שישמור את הברית.

ולשם כך אנו צריכים את עזרתכם, כי אין זה הזמן להיות שאננים לאחר שאנו יודעים כמה המצב בחוץ קשה בעניין פריצות ועריות רחמ"ל, ומחויבים אנו כל אחד ואחד אשר יראת ה' נגעה לליבו, וכבוד המלך חשוב לו, לעזור לארגון זה, לאחר שידענו בבירור שמשיב אנשים מעוון הכי קשה בתורה, ולא להיות שאננים ולתת ליצר הרע לקרר אותנו, כי ה' רוצה כעת יותר מכל שבניו ישמרו את הברית קודש. כי אם לא נעזור לאחינו בני ישראל מי יודע להיכן הם יגיעו רחמ"ל, אבל על ידי הוראת קבע, וכן תרומות לספר זה, ולדיסקים בנושא הזה, ממילא נזכה את כל אחינו בית ישראל להינצל מיצר הרע הזה, הכל תלוי בך אחי היקר בוא וקח חלק ויד בדבר שכל אחד רחמ"ל כמעט ולא נימלט מלחטוא בעוון זה, ועל ידי שתתרום להפיץ קדושה וטהרה יתכפר לך העוון של פגם היסוד. והנה אם אנו לא ניקח לעצמינו את ההבנה הזו שלשם כך באנו לעולם הזה, לתקן את העוון הידוע, הלא לחסרי דעת נחשב, אומרים לבן אדם את הבעיה שלו והוא מתעלם ממנה? הלא חסר דעת זה, משל לרופא שאמר לחולה, כי התרופה למחלתו היא תרופה מסוג מסוים, והוא הלך ולקח תרופה אחרת, הלא לשוטה יחשב? לא רק שזה לא יעזור לו אלא בנוסף יזיק לו.

כך הנמשל , אם לאחר שהאדם קורא את מה שניבאו לנו רבותינו ז"ל, קודש הקודשים, מרשב"י וחבריו ורבינו האר"י ותלמידו המהרח"ו, ואור שבעת הימים הבעל שם טוב, ולא נמסור נפשנו ברוחניות ובגשמיות על הפצת הידיעה של דבר זה, אין זה כי אם רוח שטות שנמצאת בתוכנו, אשר משפיעה גם על מי שרוצה ומחפש את האמת.

וְעָנוּ וְאָמְרוּ יָדֵינוּ לֹא שָׁפְכוּ אֶת הַדָּם הַזֶּה וְעֵינֵינוּ לֹא רָאוּ {דברים כא'}

והנה המון פעמים שאלו אותי בארגון הקדוש, אם זה כל כך חשוב הנושא של שמירת הברית, מדוע גדולי ישראל לא מדברים על עניין זה ומרחיבים יותר בנושא הזה, כמו שהארגון מפרט הכל? הלא גדולי ישראל אומרים מה שאמרו רבותינו ז"ל: כי התורה היא זו בלבד שמצילה מן החטא, וכמו שהבאנו בפרק העצות את העצה הראשונה שהיא לימוד התורה, והלא אני מדבר עם כל המגזרים וגם למי שלומד תורה קשה מאוד לשמור על הברית, ואין אני יכול להעלות על הכתב את השיחות האלו, ואם כן מה הפשט בזה? מדוע עדיין קשה לשמור על הברית? והנה התשובה לשאלה זו מובאת בטוב טעם ודעת בספר דברי יואל להרה"ק רבי יואל מסעטמאר זצוק"ל בזה"ל:

ואםכלעדתישראל ישגוונעלםדברמעיניהקהל{ויקרא ד' יג'}

ומצינובפרשהזושאמרהכתובואםכלעדתישראל ישגוונעלםדברמעיניהקהלוגו׳ופירש״יז״ל אלוהסנהדריןשטעולהורותבאחתמכלכריתות שבתורהשהוא מותר. ולכאורהכלרואהישתומםכיצד נהיההדברשיטעוהסנהדריןטעותגדולכל כךלהתיר איסורכרתח״ו, והריהםהיומופלגיםבתורה וביראהבקדושהובחכמה, וראוייםלהורותולדון,כדאמרינן{בסנהדרין י׳׳זע״א}איןמושיביןבסנהדרין אלאמישראוילכך.והרמב״םז״לבפ׳׳ב מהלכות סנהדריןכתב:שאףבסנהדריןשלג׳צריךלהיותבכל אחדז׳דברים:חכמה,ענוה,יראה,אהבתאמת,גבורים במצוות,ומדקדקיןעלעצמם,וכובשיםאתיצרםוכו׳,ואחרישישבהםכלהמדותהללוכיצדיתכןשיטעו להתיראיסורכרתח״ו.וכמוכןישלתמוהבמאמר הכתוב לעיל מיניה,בפרשהאםהכהןהמשיחיחטאלאשמת העם,כיצדיבאמכשולחטאלידכהןהמשיחמובחר שבעם,ורש״יז״להרגישבזהוכתבליישבוז״ל: ופשוטולפיאגדהכשהכהןהמשיחחוטאאשמתהעם הואזה,שהןתלוייןבולכפרעליהםולהתפללבעדם ונעשהמקולקל ע״כ.

ועדייןלאעלתהארוכהלתמיהה זו, שסוףסוףאיךיתכןשהכהןהמשיח בחירה׳יבא לטעותגדולעלכדיכך. ואפשר לתרץשהנהבספר" פנים יפות"פירש:שסבתחטאכהןהמשיחהואאשמתהעם ,כיחטאיהעםגורמיםשיתעלםממנווהואלאידע וכןבפרהעלםדברשלצבור,ויהיהפירושהפסוק "אםהכהןהמשיחיחטא",הסבההיא "אשמםהעם".

וסיים שם הרב בדבריו: ולפי זהאיןכאןמןהתימהכיצדנכשלוהסנהדריןאו הכהןהמשיחבטעותנוראכל כך,כיחטאיהעם מסמאים עיניהםואינםרואיםאתהאמת.אךדאעקאאשר בדורנוהשפלממשיכיםהמנהיגיםעלעצמםעונשזה שלסמיותעיניםמדעתםומרצונםעלידיקבלת שוחדדבריםוכבודמדומה,והדורלקהבכפלים, כי באשמתהעםמתמניםעליהםפרנסיםשאינםמהוגנים,וגםשהמנהיגיםבעווןבצעםנענשיםבסמיותעיניים,ונכשליםונופליםבבורותוהעםאחריהם.תמציתהדבריםכיחיובארמיאעלינולמחות ולהתריעעלכלהפירצות,ולאלשתוקולחפותעל כלהתועבות ח׳׳ו,כאשררגיליםבעוונות הרביםלהשתמט ממחאהבאמתלאשאיןלהתגרותבפורקיעולתורה,כיאזיהיה גרועיותר.גםאיןלהשגיחבטענתהאומרים כיהמחאותיזיקולקיוםהישיבות ומוסדותהתורה, כיאיןמצוהמכבהעבירה}מדרז׳׳להובאברמב״ן פרשת עקבעלהפסוקולאיקחשוחד}. ובאמתמתחלה הםבאיםבטענהזו,ואחר כךמתוךשלאלשמהבאים לשמה,ומחפיםעלכלדברפשע, לסייעבידיעוברי עבירהביודעין, ולאזובלבדאלאשמצדיקיםדבריהם ואומריםכיהאמתאתם עכ"ל.

הרי לנו תשובה חזקה ביותר, לכל מי ששואל את עצמו מדוע כך הדברים נראים בדורנו, אבל האמת היא אחת לא שניים, ומי שחכם יתבונן ויראה בדורות שעברו שבעיני בורא עולם לא חשוב הכמות אלא האיכות, ואם כעת ברוך השם הקדוש ברוך הוא מראה לנו בחוש כי על ידיעת האמת אנשים מקבלים שמירת הברית, ואם כה לנו להתמהמה עלינו לחשוש לכבוד שמייים ובטוב טעם ודעת להפיץ את ידיעת האמת .

וכל השאר בורא עולם יעשה, עלינו מוטלת עשיית ההשתדלות ולא יותר מזה, כי בורא עולם עכשיו מברר את העולם ונותן את ההזדמנות לכל אחד מבני דורנו לשוב אליו על ידי ידיעת האמת, וכל מי שירצה יוכל להתחיל לשמור על הברית רק שיעורר את הרצון שלו בבחינת שובו אלי ומשם יתקיים בו ואשובה אליכם.

אגרת מהאדמו"ר משומר אמונים רבינו אהרון ראטה זצוק"ל

"והנה עכשיו בעיקבתא דמשיחא עיקר שנותן היצר כל כוחו באלו שני הדברים לקרר האמונה ולפגום היסוד, ותיקון העולם תלוי באלו שני הדברים באמונה ובברית, שבאלו השנים תלוי גאולתנו ופדות נפשנו כמובא בזוהר הקדוש בכמה מקומות.

וכן מבואר בזוהר הקדוש שזה תכלית התיקון בסוף הגלות כדכתיב "קווצותיי רסיסי לילה", שמדבר על קצוות והיינו דורות האחרונים ,לכן קווצותיו שרומז על סוף הגלות שהמה רסיסי לילה עולה בגימטרייא "ברית כמספר קווצותיו", שעל ידי זה ובשביל זה באים כל רסיסי לילה, וכל החשכות וכל הצרות בעולם בכלל ובפרט על כל אדם תלוי בדבר הזה, ועוד שעל ידי פגם הברית נצמח התקררות אמונה שזה תלוי בזה.

ולכן מיום שנפקר העולם בפריצות רחמנא ליצלן "באופן שלא היה מימות בריאת העולם דבר כזה", וכל כיתות החיצונים יודעים ומרגישים שהוא סמוך מאוד לגאולתנו ופדות נפשנו, אשר גם הסומא יכול לראות ולהבין זאת שבאמונה ובברית תלוי גאולת נפשנו.

ולכן התגברו החיצונים בכל כוח ותעצומות על ידי זה להחטיא את ישראל באלו שני הפגמים, ואם אלו שני הדברים התלויים זה בזה נתקנים אז הכל נתקן, וציון נקרא יסוד "כי ה' יסד ציון" {ישעיה}, וציון כמספר יוסף בגימטרייא. ולכן "והיה הנשאר בציון" מי שיתקן בחינת ציון שהוא יסוד ברית קודש, "והנותר בירושלים" שיתחזק באמונה שלימה, "קדוש יאמר לו". וכל מלכות שמים וירושלים ובנין בית מקדשינו תלוי בזה כדכתיב "בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס" ואלו ניצוצי קודש כמבואר בסידור האריז"ל שהמה הנידחים על ידי פגם הברית קודש שקיבוצם תלוי בקץ גאולתנו.

אבל הגאולה האחרונה תלויה דווקא בתיקון היסוד, וכאשר יתגדל ויתרבה העזי פנים והחציפות והפקרות של פגם בברית עד למעלה {עד שאי אפשר לתאר יותר גרוע מזה}, אז יסוים התבררות בירורים האחרונים מכל הגלויות, ובזכות שימצא בדור אחדים מישראל הקדושים שבכל אלו החציפות ועזות והפקרות הם מוסרים נפשם ושומרים עיניהם מלהסתכל באלו החצופות רחמ"ל, ושומרים נפשם מלפגום הברית, יסתכל הקדוש ברוך הוא בהם ובזכותם יצמח הגואל במהרה בימינו כמובא בזוהר הקדוש עכ"ל.

על כן באנו בשם ה' לבקש עזרה ותמיכה לארגון זה הן ברוחניות והן בגשמיות, להפיץ קדושה בעולם, וכל מי שייתן יד בדבר לגדל ולחזק ארגון זה שומרי ברית קודש, ללא כל ספק מובטח לו מהזוהר הקדוש שידו בכל ומזלו יעלה ויצליח בכל ענייניו, ויזכה להיות מהיכלא דמלכא משיחא לעולם הבא ויזכה בעצמו לקרב ולהביא המשיח.

מיהו המשיח

מסופר על האדמו"ר רבי משה מקאברין זצוק"ל ששאל פעם את נכדו של בעל יסוד ושורש העבודה הוא ה"דברי שמואל" מיהו המשיח? וענה לו הדברי שמואל הרבי הוא המשיח (כלומר אתה) וענה לו בחזרה הקאברינר א יהודי כמו זקינך הסבא שלך יסוד ושורש העבודה א שומר הברית זהו המשיח ודי לחכם ברמז והן הן דברי הזוהר שכל שיתחזקו בשמירת הברית יבוא משיח צדקנו.

מכתבו של השומר אמונים

וכבר אמר רבינו הקדוש רבי אהרון ראטה בספרו "שומר אמונים": תאמינו לי אחיי אהובי שלא ישקוט עוד וינוח העולם עד ביאת משיח צדקינו בכל אופנים שיהיה,עד שיתקנו ישראל פגם האמונה ופגם היסוד ובזכות אלו שני דברים יהיה הגאולה במהרה בימינו.

רבינו אהרון ראטה מתגלה לאנשים בחלום

סיפור אישי מצמרר ביותר :

"אני אדם רגיל שמתנהג כמו כל בני הדור של היום, אני לא הכי מקיים מצוות וקשה לי מאוד בשמירת הברית. לפני שנה וחצי חברתי נכנסה להריון ועשינו הפלה ומאז נפגעה לי פרנסתי באופן חמור, ההרגשה הטובה שלי נעלמה והכול נהרס סביבי. בחודשים האחרונים עברו עלי לילות מלאי חלומות קשים ומוזרים, ואפפה אותי תחושה שאני אולי לא מרגיש טוב וצריך לקרות לי משהו לא טוב, הלכתי לרופא והוא גילה בלוטות נפוחות אצלי בגוף ושלח אותי לבדיקות דם דחופות. בלילה שלפני הבדיקות לא נרדמתי ואיכשהו מצאתי את עצמי עושה חשבון נפש, לקחתי ספר תהילים וקראתי בלילה וביקשתי מחילה מבורא עולם, בלילה שלפני הבדיקות חלמתי חלום שבו אני נוסע באוטו בלילה ופתאום באמצע הכביש אני נתקל בשלושה גברים דתיים כאשר אני יודע שהאדם שבאמצע הוא הרב ושני האנשים שלידו הם עוזריו.

הרב היה גבוה מאוד עם זקן לבן וגם עוזריו היו גבוהים אך פחות ממנו, אחד מהעוזרים ניגש אלי ודיבר בשפה לא מובנת {אידיש} והבנתי ממנו שהוא רוצה תרומה, אז הוצאתי מהכיס שטר של עשרים ש"ח נתתי לו בידו את השטר והוא פתאום הפך לארבעה מטבעות של חמש ש"ח. העוזר הכניס את המטבעות לכיסו, ולפתע הרב ניגש לדלת שליד הנהג {אלי} והושיט את ידו לתוך הרכב ושם אותם על היד שלי ובירך אותי באידיש, אני הרגשתי מעין תחושה של אנרגיה מסוימת ופתאום התעוררתי כאשר התעוררתי הבנתי שזה היה חלום טוב ושאני חייב לתרום עשרים ש"ח למישהו, במשך כל היום אז חיפשתי מקבץ נדבות או אדם מסכן לתרום לו ופשוט לא מצאתי.

בלילה ישבתי בבית קפה "קפה ומאפה" באשקלון ופתאום ראיתי קופת צדקה של "שומרי ברית קודש" ושלשלתי לתוכה ארבעה מטבעות של חמש שקלים, כפי שראיתי בחלום. ולאחר כמה ימים שוב פעם ישבתי בבית הקפה "קפה ומאפה".

ולפתע הגיע אדם דתי בכדי לפתוח את הקופת צדקה לרוקן אותה ונתן לנו שיעור על חומרת קדושת הברית, ולאחר השיעור ניגשתי אל האדם הדתי וביקשתי ממנו לספר לו משהו אישי, ואמר לי שהוא מוכן לשמוע תוך כדי שאני מלווה אותו לאוטו, הלכתי איתו לאוטו וסיפרתי לו כל מה שאירע עימי עם ההרגשה הלא טובה והרופא והחלום וששמתי תרומה עשרים ש"ח וכו'.

ואמר לי האדם הדתי כך "תאמר לי אם ברגע זה אני פותח את הבּאגז' של האוטו ואני מראה לך תמונה גדולה של רב, תוכל לזהות אם זה אותו רב שבא לך בחלום לקחת את התרומה? ואמרתי לו כן. הוא פתח את הבּאגז' וראיתי בתמונה את אותו הרב שבא לי בחלום, הרב אהרון ראטה זצוק"ל, וקיבלתי הדף מרוב פחד ועברו לי צמרמורות וזרמים בכל הגוף, וכל השערות שבגוף עמדו לי, ואמרתי לאדם הדתי אחרי שתי דקות שנרגעתי "אכן זה אותו רב שבא לי בחלום להתרים אותי" ופשוט הייתי בהלם.

כך הבנתי שאין צירופי מיקרים ושום דבר לא קורה סתם והאמונה שלי כיום בתורה ובמצוות השם אינה מוטלת בספק בכלל, וחשוב לי שכל עם ישראל יבין את זה וגם ידע את מעלת הארגון "שומרי ברית קודש" שהרב אהרון ראטה זצוק"ל שאני לא מכיר כלל וכלל בא לומר לי:

"תעזור לארגון שלי ואני אעזור לך", וקיבלתי על עצמי בלי נדר לתרום כל חודש לארגון שיפיץ קדושת הברית באינטרנט בדיסקים בקונטרסים בעלון שבת ובכל דרך אפשרית שהארגון עושה, ואני מאמין שכל מי שיעזור יוושע בזכות הרב אהרון ראטה זצוק"ל.