שיבנה בית המקדש במהרה בימינו

כל אחד מאיתנו מבקש כל יום כמה וכמה פעמים מהקדוש ברוך הוא, שייבנה בית המקדש במהרה בימינו, והנה עברו להם מאוד המון שנים מזמן חורבן בית המקדש השני, ועדיין לא נגאלנו, ונמצאים אנו בגלות הדעת ובגלות הנפש, ולכאורה מדוע? אם אנחנו כל כך מבקשים ומתחננים לבורא עולם שיגאל אותנו מהייסורים האלו והגלות הזאת, מדוע לא נושענו? אמרו חז"ל כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו הרי זה כאילו נחרב בימיו, כלומר לא רק שאין אנו ראויים שייבנה בית המקדש אלא אנו בעצמינו ובמעשינו גורמים לו להחרבתו ולמניעת בניין בית מקדשנו.

ישנם המון מאמרי חז"ל שעוסקים בסיבות לחורבן בית המקדש, בית מקדש ראשון נחרב בעוון עבודה זרה גילוי, עריות, ושפיכות דמים, ובית המקדש השני נחרב בעוון שנאת חינם וכו' . אבל השאלה היא אייך נבנה את בית המקדש השלישי? ישנם כאלו שאומרים שאם נעבוד על מידת אהבת ישראל לאהוב כל יהודי באמת וכו' אז זה יפתור הכל, בחוץ אנשים רוצחים אחד את השני הבן רוצח את האמא שלו, אתם שומעים איפה אנו נמצאים? איש את רעהו חיים בלעהו, כל אחד דואג לעצמו ולטובתו האידית, וכל אחד בדורנו חי את חייו בתקווה כדי להתמודד ולשרוד את החיים, ומניין הוא יתחיל לעבוד על מידת אהבת ישראל לקיים "ואהבת לרעך כמוך" בזמן שהינו מתחבט בחייו האישיים לשרוד אותם? ישנו דבר שיותר עמוק מאוד מה הדרך בשביל להגיע באמת לידי בניית בית המקדש, והוא נאמר בשם אילן גדול מאוד רבי שמעון בר יוחאי, ישנה סיבה יותר גדולה מדוע הבית מקדש עדיין לא נבנה ונשאר בצורת שהוא נחרב עד ימינו זה.

מדוע לא נבנית ירושלים על פי הזוהר הקדוש

הזוהר הקדוש אומר שמיכאל המלאך בא להקדוש ברוך הוא ושואל אותו עד מתי ירושלים תישאר בחורבנה? ואומר לו הקדוש ברוך הוא המתן ותקבל תשובה, וקורא לקטגור ליצר הרע לשטן, ושואל אותו המלאך מיכאל כנ"ל ואומר לו המתן ותקבל תשובה וקורא לאשתו לילי.. ובאה ומביאה עימה סדינים מלאים בשכבות זרע לבטלה, ואומר לו מלאך המוות אתה רואה למה לא נבנית ירושלים ומשיח לא בא, בגלל עוון פגם הברית עוון זרע לבטלה. ומיד יוצאת כת של מלאכי חבלה מאותם סדינים והולכים ומשחיתים את כל העולם, רואים מפה אחים יקרים את כל הסימנים שמוכיחים כי עיקר הגאולה תלויה בדבר הזה.

בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס

וכך אומר רבינו אהרון ראטה זצוק"ל בשם רבינו האר"י:

ובנין בית מקדשינו תלוי בזה כדכתיב "בונה ירושלים ה' נדחי ישראל יכנס" ואלו ניצוצי קודש כמבואר בסידור האריז"ל שהמה הנידחים על ידי פגם הברית קודש שקיבוצם תלוי בקץ גאולתנו.

אבל הגאולה האחרונה תלויה דווקא בתיקון היסוד, וכאשר יתגדל ויתרבה העזי פנים והחציפות והפקרות של פגם בברית עד למעלה {עד שאי אפשר לתאר יותר גרוע מזה}, אז יסוים התבררות בירורים האחרונים מכל הגלויות, ובזכות שימצא בדור אחדים מישראל הקדושים שבכל אלו החציפות ועזות והפקרות הם מוסרים נפשם ושומרים עיניהם מלהסתכל באלו החצופות רחמ"ל, ושומרים נפשם מלפגום הברית, יסתכל הקדוש ברוך הוא בהם ובזכותם יצמח הגואל במהרה בימינו כמובא בזוהר הקדוש עכ"ל.

והרי לנו הסיבה העיקרית לעיקוב בניין בית מקדשנו, מי שחושב שחייהם של העם היהודי יכול להיות טוב בלתי בית לבורא עולם הוא חי בהשליה גדולה, מיום שנחרב בית המקדש אין לך יום שקללתו אינה מרובה מחבירו, בבוקר תאמר מי ייתן ערב ובערב תאמר מי ייתן בוקר והיית משוגע ממראה עיניך, זה הזמן שהגענו אליו שגעון ממש מהפריצות וההפקרות הנוראה, מה שנותר לנו זה לחזור בתשובה באמת ולבכות על העוון הידוע, ומי שרוצה להגיע לידי אהבת חינם ודרך ארץ באמת שיתחיל לאהוב את הילדים והנשמות שלו שהוא משחית ורוצח אותם כמובא בזוהר הקדוש, ולא יתפיפ להשקיט את מצפונו שהוא לא גוזל ולא רוצח והכי חשוב להיות בן אדם וכו' , מי שהוא בן אדם הוא לא משחית זרע לבטלה, ומי שהיא בת אדם היא לא בוגדת בבעלה או בבורא עולם והולכת בפריצות, אנשים צריכים להפסיק לטאטא את הלכלוך מתחת לשטיחים ולהיות רציניים ולשוב אל השם באמת, כי מי שפוגם בברית בוודאי שהוא שיפול בשנאת חינם, כי מובא בזוהר הקדוש שהפוגם בברית מתלבשות בו כל השבע מידות הרעות, ומה שמראה עצמו שהוא לא כזה זה הכל חיצוניות אבל לא בפנימיות, מי שרוצה להתחיל באמת לרצות שיבנה בית המקדש ויבוא משיח שיתחיל לקבל על עצמו לשמור על הברית שתתחיל בת ישראל ללכת בצניעות ואז יהיה יותר קל לנו ולכל עם ישראל לחזור בתשובה , כי אם עשה אדם מצווה אחת הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגאולה שלימה בקרוב ולבניין בית מקדשנו אמן!