מעלות שומר הברית

מהספר הדרך אל האמת

ליקוט מהקדמת ומבוא השער של הרב זצוקללה"ה וזל"ק:

"ותדע אחי כי בכל דור יש לכללות הדור עניין אחר לתקן וכמו שמובא בספרים הקדושים אצל כל איש באם יראה שהיצר מתגבר עליו באיזה מידה רעה חס ושלום או באיזה עבירה ונותן בזה כל כחו תמיד להכשיל את האדם, בזה ידע וישכיל כי בסיבת זה הפגם נולד וזה תכלית ביאתו לעולם לתקן זאת ויתגבר בכל כחו על היצר בזה, ככה בכללות הדור כשרואים שהיצר מקשקש ומתגבר באיזה פגם אחד להחטיא את העולם אז תדע ותשכיל כי בזה תלוי תיקון כללות הדור.

ואם אדם פרטי נותן אל ליבו ונפשו להיזהר מזה החטא , אז נוטל שכר נגד כל העולם ונתעלה בזה בעילוי גדול מאוד יותר הרבה מיתר המעשים שעושה והנה עכשיו בעיקבא דמשיחא עיקר שנותן היצר כל כחו באלו השני דברים "לקרר מהאמונה" "ולפגם היסוד" שבכלל זה הוא הפקרות ופריצות, עיקר שבעיקרין הגורם לזה חס ושלום , לכן בודאי לתקן כללות הדור או אפילו חלק מהדור לית בר נש בעלמא אפילו אם יהיה כגובה ארזים גבהו, רק הקב"ה בכבודו ובעצמו שהבטיח לישראל להחזירם בתשובה קודם הגאולה כמובא בהקדמה.

לכן אחי חביבי תדע המאמץ כחו וגבורתו באלו שני דברים , באמונה שלימה ובשמירת ותיקון היסוד, יזכה להיות מהיכלא דמלכא משיחא כמובא בזוהר הקדוש וזה לשונו "לא בעי קודשא בריך הוא מישראל אלא דינטרי האי קיימא קדישא " פירוש : "לא רוצה הקב"ה מעם ישראל אלא שישמרו את אות ברית קודש".ואם אלו שני הדברים התלויים זה בזה נתקנים אז הכל נתקן , ועליהם נאמר והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו.

לכן תיקון העולם עכשיו תלוי באלו שני הדברים באמונה ובברית וכו'... כי על זה נותן היצר תמיד "כל כחו" להחליש חס ושלום האמונה מישראל, וגם לפגום בברית , וכל שכן עכשיו בדור האחרון הזה ביותר וביותר כאשר תראה בחוש פעולת הרשע אצל העולם עכשיו לכן אחי אהובי אחוז באמונת השם , ואם יפתוך חטאים אל תאבה חס ושלום .

וזה עיקר התיקון של עקבא דמשיחא לתקן הפגם של עקב וכו'... שע"י זה הפגם באים כל רסיסי הלילה וכל החשכות וכל הצרות בעולם חס ושלום.לכן הרוצה לרחם על נפשו יראה לתקן זה הפגם "שכשזה נתקן הכל נתקן", וירחם על נשמתו האומללה שלא תדחה משני עולמים חס ושלום בסיבת זה הפגם, "אשר נצרך לכל אדם לתקן".

אבל אדם שהיצר חס ושלום הבעל בית שלו ועושה שלום עימו ולא מזכיר לו אחריתו מה שמוכן לו חס ושלום עליו נאמר "טומאתה בשוליה" {איכה} שהוא רומז למידת יסוד שהוא השוליים, לא זכרה אחריתה מה שיצמח לך מזה חס ושלום.

וזה עיקר תיקון האדם ותכלית תיקונו ותכלית בריאתו הוא בשביל הברית וכו'. וכמובא בזוהר הקדוש שזה היא עיקר הבריאה "ותכלית הבריאה שישמרו ישראל הברית שעל זה עומדים כל העולמות" וזה גורם כל הצרות על שונאי ישראל בכלל {כביכול עלינו} ועל כל אדם חס ושלום בפרט כל הצרות וכל החבלים בעולם הבא חס ושלום.

"ועל ידי פגם הברית נצמח התקררות אמונה שזה תלוי בזה" וכו' לכן מיום שנתפקר העולם בפריצות רחמנא ליצלן גברו רשעים בעולם וגברו בעלי זרוע את ידם להרבות גבולם במינות ואפיקורסות רחמנא ליצלן.

"ובאופן שלא היה מימות בריאת העולם כזה", ואלו השני רשעות מינות והפקרות בזמן אחד יצאו וגברו בעולם בהיות שכל כיתות החיצונים יודעים ומרגישים שהוא סמוך מאוד לגאולתנו ולפדות נפשנו אשר גם הסומא יכול לראות ולהבין זאת והמה יודעים שבאלו השניים שהמה "אמונה וברית" המה עיקרים ושורשים "שבזה תלוי פעמי הגאולה" כאשר תראה במעלות נוטרי הברית.

לכן התגברו מאוד בכל כח ותעצומות עוז "להחטיא את ישראל באלו שני הפגמים" וכבר מצאו ידיהם על ידי גודל צרות הדור וגודל ההסתרה לאמץ כחם הרשע לעכב הגאולה חס ושלום, ומה יועיל להם דכשיגיע הרגע ויום המוגבל לגאולה השלימה במהרה בימינו אז אפילו אם יהיו ישראל וכל הדור רשעים חס ושלום וכולהו חייב. אז יבוא הגאולה ולא יאוחר רגע אחד כמבואר באור החיים הקדוש.

"שראשי נמלא טל קווצתי רסיסי לילה"{שיר השירים}

קווצותי המה הקצוות הדורות האחרונים בעיקבתא דמשיחא הם אקראו רסיסי לילה שהוא רומז על חשכות וגשמיות, וכפירוש רש"י שהוא מכוון על גודל ההסתרה השולט בעוונותינו הרבים בהקצוות שזהו תיקון הדורות האחרון דווקא "לעבוד את השם ולהתרפק להשם בהסתרות וחשכות בלתי הרגש שום חיות וכו'.." שכן רצון העליון דייקא שיהא תיקון דור האחרון בהסתרה גדולה וצרות ומרירות וככה דווקא ישתוקקו להשם .כי זה אצלו יתברך יותר ויותר נחת רוח גם עבודה קטנה בחשכות ובהסתרה מכל אילי נביות וכל עבודות שהיו בעידן התגלות אלוקות. "ויוכל כל אדם הרוצה לשוב אל השם לקבל על עצמו עול התשובה ולא יהיה נמאס וקשה בעיניו, ככה תדע אחי באם תרגיל את נפשך בעסק התשובה אז אל ייקשה בעינייך ויפתח לך השם שערי סייעתא דשמייא ותיזכה להיכלל בגדר בעלי תשובה אשר צדיקים גמורים לא יעמדו במחיצתך.

אבל תדע אחי אהובי שכשבא האדם לידי ירידה וקטנות וחשכות שמר לו ממות ואינו יכול ליקח אפילו ספר בידו וכל שכן להתפלל בכוונה ידע כי לא לנצח ישכח אביון ולא יהא שוטה בעידן כזה לברוח מהשם , רק יתרפק להשם בכל כוחו, הן בתורה, והן בתפילה בלי שום טעם רק כעבד נאמן העובד באמונה פשוטה לאדוניו.ואבינו שבשמים תהא בעזרתנו ובסעדנו תמיד לשוב אליך באמת ובלב שלם ובלי תרמית ושקר חס ושלום ויקובל לפניך תשובתנו והשתוקקות והגעגועים העולים בלבבנו בזכות כל הבעלי תשובה ולבבות הנשברות מעמך בית ישראל ואשר בהיה ואשר בהוה ואשר יהיה עד ביאת משיח צידקנו במהרה בימינו אמן ואמן עד כאן ליקוט מלשונו של רבינו זצוקללה"ה.

מאמר מעלת נוטרי היסוד

{נכתב רק התרגום של הזוהר ללא לשון הזוהר

ע"מ שיהיה מתומצת ועיין בספר לשון הזוהר}

"והנה סידרתי המאמר לראות ולהראות גודל שכר של נטירת היסוד הגם מי ומי יתפאר שזכה אפילו למעלה אחת מאלו המעלות וכל שכן איש אנושי כמוני רחוק מהשם בתכלית...לידע ולהודיע גדולת ושבח הדבר ועוד דע אחי מי ששומר עיניו וידיו ומחשבותיו שלא יכניס עצמו במזיד חס ושלום בהרהורים רעים ושכבאו ללבו דוחה אותם תיכף בשתי ידים ושומר עצמו בכל כוחו.

"אז בלי ספק הגם אם לא יזכה עכשיו לכל אלו המעלות בהיות שאין הדור והזמן מסוגל לזה אבל בלי ספק שלעתיד לבוא יהא גבולו ומחיצתו עם אלו צדיקים נוטרי ברית שזכו לכל אלו המעלות.

כי אין הקב"ה מקפח חס ושלום שכר שום בריה וכל שכן בדור שפל כזה אשר בעוונותינו הרבים השווקים מלאים פריצות והשומר נפשו עכשיו שכרו וגדולתו וחשיבותו למעלה בלי חקר".

מעלה א'

מובא שר' שמעון אומר "על ברית" עלמא אתברי ואתקיים "דכתיב אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי",הרי לך אחי מעלה אחת גדולה בברית קודש מפי עדות ר' שמעון בר יוחאי מה שכל העולם נברא וקיים רק בשביל הברית אשר זה קיום כל העולמות.

כמובא בזוהר: "ת"ח כל זמנא דישראל נטרו קיימא קדישא כדין עבדי קיומא לעילא ותתא וכד שבקי להאי ברית כדין לא אשתכח קיום לעילא ותתא" עכ"ל, דהיינו אפילו כל המלאכים וכל העולמות חס ושלום נהרסים ע"י פגם הברית וכן קיומא דברית קדישא מעמיד ומקיים כל העליונים והתחתונים.

וכך אמרו {בנדרים לב} גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר "כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי".

מעלה ב'

בזמן שישראל נוטרין הברית אין שום אומה ולשון יכול לשלוט בהם ומובא שם כי גזירת המבול היה בשביל שהשחיתו זרעם כנודע מהכתוב כי השחית כל בשר ובזה נידונו במים רותחים , ונח הצדיק שנטר הברית מצא חן בעיני ה' והצילו מכל העולם.

הרי אם אדם נוטר הברית גורם בזה הצלה לנפשות ישראל שכמה נפשות בלי שיעור ניצולים בזכותו והכל לפי כוחו ומעשיו "וכל גזירות האומות אין בכחם לצאת מכח אל הפועל רק בשביל פגם הברית חס ושלום".

מעלה ג'

מובא בזוהר כל מאן דנטיר ברית קדישא כאילו קיים אורייתא קדישא כולא, דהא ברית שקול ככל אורייתא הרי כמה חשוב ומקובל ברית קמי קודשא בריך הוא כי בכל פעם שנוטר הברית מחשב לו הקב"ה כאילו קיים כל התורה כולה.

מעלה ד'

ותראה מכאן אם שומר הברית ואין מקויים בו חס ושלום מה שכתוב "ובשר קדש יעברו מעליך" זוכה לשלושה מעלות גדולות , אחד שזוכה לראות הקדוש ברוך הוא ממש בלי שום מסך מבדיל ומי יכול לשער ולספר אלו הדברים ואשרי לנשמה שזוכה בעת צאתה מן העולם לראות הקדוש ברוך הוא כאשר תראה כאן בדברי הזוהר הקדוש אשר שום מלאך ושרף אינו זוכה לזה.

מעלה ה'

מבואר מהזוהר הקדוש שנשמתא קדישא אתאחידת ביה "דהיינו שצריך האדם רחמים גדולים ומעשים רבים ותורה ועבודה רבה בלי שיעור שיזכה לנפש רוח ונשמה כמובא בזוהר ובספרי רבינו האר"י ז"ל שמי שלא זכה לכולם נ.ר.ן מוכרח להתגלגל בלי שיעור פעמים עד שזוכה. ועל ידי שמירת הברית הבטיח הזוהר הקדוש שזוכה שנשמתא קדישא אתאחידת ביה וכן להפך תתאבד ממנו ע"י פגם היסוד ונשמת אלוק יאבדו.

מעלה ו'

אמרו על ר' אלימלך זכותו יגן עלינו שגופו היה מאיר כמו אלף נשמות מישראל וגם גורם שגופו ישכב בקבר במנוחה ומי יכול לשער מעלת אלו הצדיקים, ועל ידי נסיון פגם היסוד שהיצר תקיף עליו כמובא ברמב"ם {הלכות איסורי ביאה} אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם לפרוש אלא מן העריות והביאות האסורות עכ"ל.

לכן זוכה בשביל זה כמו שהשמש אנהיר לכל העולם כך זה הנוטר ברית קודש שלו מאיר את גופו ואין רימה ותולעה שולט בו ויזכה לעתיד לעין לא ראתה.

מעלה ז'

ועכשיו נלך ליתר המעלות הגבוהות כמובא בזוהר הקדוש "הרי תראה אחי אהובי מזה שהנוטר ברית איקרי גיבור שצריך גבורה גדולה לזה אמר בזוהר הקדוש אלא כל מאן דמזרז גרמיה ושוי דחילו דחרבא שננא תקיפא לקבליה והפירוש הוא כמובא מרבינו האר"י ז"ל כי יש חרב ל-ס"ם רחמנא ליצלן לכרות נשמות מלעילא ממקור הנשמות ונמסרו אלו הנשמות בידו על ידי פגם הברית חס ושלום.

ואוי לו ולנפשו מה שגורם ובשעה שבא היצר אל האדם בזה הנסיון ומביא עימו חרבו הגדולה להרגו ולהכריתו ח"ו לכן תהא תקיף וברח כמו שעשה יוסף הצדיק דכתיב "ויברח וינס החוצה" ומי שעומד בנסיון נקרא גיבור.

וכתוב בפסוק "חצי גיבור שנונים " שזה מדבר על נוטרי הברית כידוע, והנוטר ברית יש לו אלו החיצים שנונים שעל ידי ק"ש ותפילה בזה זורקין חצים לגבי נחש העליון .

ומי שנוטר ברית זוכה לומר ק"ש ותפילה ברשפי שלהבות אש. ונוטל אלו החיצים והורג בהם ומפיל לאלפים ורבבות בכח מסירת נפשו ומחשבותיו הטהורות לכן יש בידו חצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים רשפי להבת אש כי איזה גיבור הכובש את יצרו וסתם יצר הוא על עניין העריות.

מעלה ח'

כתוב בזוהר דלא די דאיקרי גיבור רק אלא הקב"ה ילביש יתיה בלבושיה ואשרי ילוד אשה רימה ותולעה קטן ושפל שהקב"ה מלך מלכי המלכים הוא עילת על העילות וסיבת כל הסיבות מחיה ומהווה עליונים ותחתונים בכל שעה ורגע יזכה תולעת קטן שהקב"ה ילביש אותו בלבושו לבוש מלך.

מעלה ט'

"כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רופאך" כי על ידי שמירת הברית הקב"ה רופא אותו גופו ונפשו וזה רפואה קיימת לעד.

מעלה י'

שם מאריך מאוד הזוהר הקדוש כי השומר בריתו מושך כל מיני השפעות טובות "ושמים וארץ וכל צבאם הכל תלוי בזה דהיינו השפעות כל העולמות וכל המלאכים וכל הגלגלים והכוכבים וכל ברואי מעלה ומטה בזה תלוים על בני ישראל הקדושים ששומרים ברית קודש".

מעלה יא'

ראה אחי דברים קדושים ומתוקים אשר לא יערכנו זהב ופז והשומר ברית הקודש, הקדוש ברוך הוא ושכינתה קדישא שומרין אותו הקדוש ברוך הוא כביכול מלאחריו ושכינת עוזו מלפניו שהוא לפאר ותפארת לשכינת עוזנו ואין שום אדם ושום דבר בעולם שיכול ליגע ולהזיקו ואמר שם אשרי ילד שאביו הולך מלאחריו ואמו מלפניו הלא נתרגש הלב מדברים כאלו מי יראה ולא יתבונן ולא יסתכל מה שיזכה הנוטר ברית אשרי לו ואשרי חלקו.

מעלה יב'

ותראה אחי אהובי ידיד נפשי ואור עיני כי דברי הזוהר הקדוש הללו וכנ"ל המה דברים ששמע ר' שמעון בר יוחאי מריש מתיבתא דרקיע כשהיה במדבר עמים ששם מתו השישים ריבוא יוצאי מצרים וזכה לראות עולמות ונשמות.

ומה שגילו שם כי מי שנוטר ברית הקדוש ברוך הוא מתפאר בו בכל יום כי אין שבח של שום עבודה ושום מצוה ושום תורה ושום דבר שבעולם כמו השבח שהקדוש ברוך הוא משתבח במי ששומר הברית וזה מובא גם בגמרא {מסכת פסחים קי'ג} שלשה מכריז עליהן הקדוש ברוך הוא בכל יום על רוק הדר בכרך{עיר גדולה} ואינו חוטא.

מעלה יג'

אינו נקרא תמים אלא מי ששומר הברית ולזה נחשב כאילו קיים כל התורה, לזה אמר הזוהר הקדוש אם תהא נוטר הברית ותקרא תמים אז תהיה עם ה' אלוקייך כי תמים איקרי שלם, כי הנוטר הברית הוא האדם השלם והקדוש ברוך הוא עימו תדיר, מה שאין כן מי שהוא פוגם חס ושלום אין האדם העליון כביכול דר עם נחש בכפיפה אחת, הרי לך כי השומר ברית איקרי תמים וה' עימו בכל מקום.

מעלה יד'

ששומר הברית נקרא צדיק וזה מובא בכמה מקומות בזוהר ובתיקונים שהשומר ברית נקרא צדיק ולא אחר וכן כתב הגלאנטי זצ"ל שאף על פי שעבר על שאר העבירות דהיינו לא חס ושלום בשאט נפש {במזיד} רק כמנהג העולם, שנתפס בעבירות שאדם דש בהם בעקביו בלי שיעור עם כל זה אקרי צדיק בשביל ששומר הברית לבד.

ובשביל גודל מעלתו שהעולם קיים עליו כדאי הוא להיקרא צדיק בשביל שמירת הברית והנוטר ברית הגם שלא הגיע נסיון לידו נקרא צדיק.

ותדע כי אותם נשמות שנקראו בגדר צדיק יש להם בגן עדן היכלות מיוחדות ומעלה יותר מכל הנשמות של עובדי ה' ויראים הגם במסירות נפש וזוכין לקבל אנפי יוסף צדיקא ואשרי להם מה שמוכן להם להתאחד בחולקא דצדיקיא לעתיד ולעולם התחיה ולאלף השביעי.

מעלה טו'

שמי שזוכה לשמור הברית כשהקדוש ברוך הוא ממשיך השפעות באים כל ההשפעות על ידו והוא נעשה שביל וצינור לכל השפעות שבעולם וזה מעלה נוספת על מעלה שנים עשר.מבואר כשהקדוש ברוך הוא ממשיך איזה שפע בא קודם השפע לאדם השומר ברית הגם שאינו נרגש אצלו בעולם הזה אבל שמור וטמור לו כל אלו ההשפעות בעלמא דאתי {בעולם הבא}.כי רבותינו זכרונם לברכה אמרו יפה קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה שהוא הבל הבלים וזוכה זה הנוטר ברית שכל מיני השפעות רוחניות וגשמיות באים על ידו דייקא.

קאמר בתיקונים שמי שפוגם בברית חס ושלום גורם להיות "ונהר יחרב ויבש" כי נתייבש כל לחלוחית השפע משכינתא ,והדר קאמר אם זוכה לשוב בתשובה על זה הפגם גורם שיחזור האי נביעו ונהר דחרב יבש על ידי פגמיו וחטאיו או שנחרב ונתייבש מעוונות שבדור לא לבד שאינו חרב ויבש רק חוזר להיות נקרא מקווה מים, דהיינו שנמשך זה מן המקור שהיה כבר חרב ויבש על ידי עוונותיו, אחר כך אדרבה חזר ונתווסף השפעות גדולות ונוראות שישקו כל עדרי צאן קדושים מאלו השפעות.

מעלה טז'

שזוכה לגזעין קדישין בעלמא , כי יזכה כי גם בניו יהיו נוטרי ברית וזוכה לבנים צדיקים, כי ידוע מרבינו האריז"ל שהפוגם בברית אז נאחזים בזרעו שמוליד בעלי קריין רחמנא ליצלן ומשם באים כל בנים משחיתים רחמנא ליצלן.

ומי שזוכה לשמור ברית יוצאין ממנו זרע מעולה. ועל כל פנים מי שמוסר נפשו לתקן מוכרח לצאת ממנו איזה צדיק וקדוש מיוצאי חלציו... ותראה בועז הצדיק שזכה שיצא ממנו משיח צדקנו וככה כל צדיק שנוטר ברית זוכה שגם בניו יהיו נוטרי ברית קיימא קדישא וזוכה לזרעא קדישא שכולם רואים כי המה זרע ברך ה' .

מעלה יז'

ותראה אחי שמי ששומר ברית שמלאך דומה וכל מלאכי חבלה הממונים על גיהנם אין להם רשות ליגע בהשומרי ברית וכן מובא {עירובין יט} שאברהם אבינו מוציא מגיהנם כל אלו ששמרו ברית קודש בעולם הזה.

והנה ידוע לך אחי מדברי הקדוש הרמב"ן ששעה אחד בגיהנם שקול נגד יסורי איוב של שבעים שנה וידוע לך שאיוב סבל יסורים יב' חודש ויסורים כאלו אשר לא היה עוד שום אדם בעולם שסבל יסורים כאלו וישאר בחיים עם כל זה הגיהנם שעה אחת יותר קשה מכל אלו היסורים של שבעים שנה כי האש הקטן של הגיהנם שקול כשישים פעם נגד האש הגדול שבגדולים שבעולם הזה וזה רק במדור הראשון וכל שכן ביתר המדורים שלמטה רחמנא ליצלן. ומי ששומר ברית אינו נכנס לגיהנם והגם שבוודאי הקב"ה אינו מוותר על שום עבירה אבל הקב"ה מתקן אותו בתיקונים אחרים יותר קלים כי הרבה תיקונים למקום.

מעלה יח'

הרי תראה מי ששומר הברית ממשיך השפעה על אמונה דלעילא כביכול שהוא שכינת עוזנו יותר מכל העולם כולו ומגין על כל העולם כולו וכיון שמתקן הברית נתקנו כל רמ"ח אבריו ומגן על כללות ישראל וזוכה להתענג על ה' שמרגיש קדושת ה' ונועם זיוו בבחינת שאמרו עולמך תראה בחייך ומגין הקב"ה על כל העולם בזכותו.

מעלה יט'

שזוכה להתענג בעבודתו יתברך שמו ולעתיד יתגנז באותו אור עליון באור טמיר וגנוז שלמעלה אשר עין לא ראתה אלוקים זולתך אשרי חלקו וגורלו.

מעלה כ'

הרי תראה אחי כי מי שנוטר הברית מייקר ליה הקב"ה על כולא כמבואר בזוהר הקדוש , שכל יב' שבטי יה היו צדיקים גדולים ונוראים דעליהם קיימא עלמא , אבל יוסף לפי שזכה לשמור הברית אוקיר ליה הקב"ה על כולהו , ויעקב אבינו נתן לו ברכות יותר מכולם וככה אמר ר' ייסא קדישא כי מאן דנטיר ברית יהיה מי שיהיה",אוקיר {מכבדו} הקב"ה על כולם הגם שיש בעולם צדיקים קדושים ובעלי מעשים טובים גדולים ועובדי ה'.

אבל מי שזכה להיקרא בשם נוטר הברית אוקיר ליה הקב"ה על כולהו צדיקיא שיש בעולם הזה ובעולם הבא.

זה ההמשך

"ותדע אחי כי בכל דור יש לכללות הדור עניין אחר לתקן וכמו שמובא בספרים הקדושים אצל כל איש באם יראה שהיצר מתגבר עליו באיזה מידה רעה חס ושלום או באיזה עבירה ונותן בזה כל כחו תמיד להכשיל את האדם, בזה ידע וישכיל כי בסיבת זה הפגם נולד וזה תכלית ביאתו לעולם לתקן זאת ויתגבר בכל כחו על היצר בזה, ככה בכללות הדור כשרואים שהיצר מקשקש ומתגבר באיזה פגם אחד להחטיא את העולם אז תדע ותשכיל כי בזה תלוי תיקון כללות הדור.

ואם אדם פרטי נותן אל ליבו ונפשו להיזהר מזה החטא , אז נוטל שכר נגד כל העולם ונתעלה בזה בעילוי גדול מאוד יותר הרבה מיתר המעשים שעושה והנה עכשיו בעיקבא דמשיחא עיקר שנותן היצר כל כחו באלו השני דברים "לקרר מהאמונה" "ולפגם היסוד" שבכלל זה הוא הפקרות ופריצות, עיקר שבעיקרין הגורם לזה חס ושלום , לכן בודאי לתקן כללות הדור או אפילו חלק מהדור לית בר נש בעלמא אפילו אם יהיה כגובה ארזים גבהו, רק הקב"ה בכבודו ובעצמו שהבטיח לישראל להחזירם בתשובה קודם הגאולה כמובא בהקדמה.

לכן אחי חביבי תדע המאמץ כחו וגבורתו באלו שני דברים , באמונה שלימה ובשמירת ותיקון היסוד, יזכה להיות מהיכלא דמלכא משיחא כמובא בזוהר הקדוש וזה לשונו "לא בעי קודשא בריך הוא מישראל אלא דינטרי האי קיימא קדישא " פירוש : "לא רוצה הקב"ה מעם ישראל אלא שישמרו את אות ברית קודש".ואם אלו שני הדברים התלויים זה בזה נתקנים אז הכל נתקן , ועליהם נאמר והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו.

לכן תיקון העולם עכשיו תלוי באלו שני הדברים באמונה ובברית וכו'... כי על זה נותן היצר תמיד "כל כחו" להחליש חס ושלום האמונה מישראל, וגם לפגום בברית , וכל שכן עכשיו בדור האחרון הזה ביותר וביותר כאשר תראה בחוש פעולת הרשע אצל העולם עכשיו לכן אחי אהובי אחוז באמונת השם , ואם יפתוך חטאים אל תאבה חס ושלום .

וזה עיקר התיקון של עקבא דמשיחא לתקן הפגם של עקב וכו'... שע"י זה הפגם באים כל רסיסי הלילה וכל החשכות וכל הצרות בעולם חס ושלום.לכן הרוצה לרחם על נפשו יראה לתקן זה הפגם "שכשזה נתקן הכל נתקן", וירחם על נשמתו האומללה שלא תדחה משני עולמים חס ושלום בסיבת זה הפגם, "אשר נצרך לכל אדם לתקן".

אבל אדם שהיצר חס ושלום הבעל בית שלו ועושה שלום עימו ולא מזכיר לו אחריתו מה שמוכן לו חס ושלום עליו נאמר "טומאתה בשוליה" {איכה} שהוא רומז למידת יסוד שהוא השוליים, לא זכרה אחריתה מה שיצמח לך מזה חס ושלום.

וזה עיקר תיקון האדם ותכלית תיקונו ותכלית בריאתו הוא בשביל הברית וכו'. וכמובא בזוהר הקדוש שזה היא עיקר הבריאה "ותכלית הבריאה שישמרו ישראל הברית שעל זה עומדים כל העולמות" וזה גורם כל הצרות על שונאי ישראל בכלל {כביכול עלינו} ועל כל אדם חס ושלום בפרט כל הצרות וכל החבלים בעולם הבא חס ושלום.

"ועל ידי פגם הברית נצמח התקררות אמונה שזה תלוי בזה" וכו' לכן מיום שנתפקר העולם בפריצות רחמנא ליצלן גברו רשעים בעולם וגברו בעלי זרוע את ידם להרבות גבולם במינות ואפיקורסות רחמנא ליצלן.

"ובאופן שלא היה מימות בריאת העולם כזה", ואלו השני רשעות מינות והפקרות בזמן אחד יצאו וגברו בעולם בהיות שכל כיתות החיצונים יודעים ומרגישים שהוא סמוך מאוד לגאולתנו ולפדות נפשנו אשר גם הסומא יכול לראות ולהבין זאת והמה יודעים שבאלו השניים שהמה "אמונה וברית" המה עיקרים ושורשים "שבזה תלוי פעמי הגאולה" כאשר תראה במעלות נוטרי הברית.