איסור משכב זכור

הנה בעוון זה שמצוי מאוד בדורנו רחמ"ל, נתקלתי בכמה שאלות בעניין הזה, ושוב למי שמעמיק בעניין ויורד לעומק נפשם של בני דורנו הוא יכול להבין את כולם, פעם שאלתי בהרצאה בתל אביב מה דעתכם על אדם שחטא בעוון הזה, וכל אחד ענה תשובה לכאן או לכאן, אבל דעתי נוטה ל מה שאמרו חכמינו ז"ל במסכת בבא בתרא:

משל לאדם שנפל לתוך בור והנה הוא זועק ומשווע לעזרה באותה שעה הלך בן אדם ליד הבור, ושמע זעקות להצלה דחופה, וכשראה אותו למטה בבור מושיט יד לעזרה, החל אותו אדם שלמעלה לצעוק לעברו, ולקלל אותו, ולגדף אותו, מה אין לך עיניים לראות היכן אתה הולך? שים לב פעם הבאה, והחל לזרוק עליו אבנים, ולירוק עליו, וכו'''' האדם הזה הוא פשוט חסר רגש וחסר תרבות ודרך ארץ, והנמשל חזק ביותר, בני דורנו תינוקות שנישבו ונפלו לעוון הזה רחמ"ל, ואינם יודעים מה לעשות, וכי נזרוק עליהם אבנים ונהרוג אותם? אנו מדברים על אנשים שרוצים לתקן, אלא שהם שקועים בתאווה הזו, ולא מדברים על אנשים שאיבדו את הבושה שלהם ועושים את זה להכעיס את ריבון כל העולמים, שסימני ישראל ביישנים רחמנים גומלי חסדים, מי שאין בו בושה סימן שאבותיו לא עמדו בהר סיני, כך אמרו לנו חכמינו ז"ל.

וכל מי שירצה לשוב בתשובה ימינו של הקדוש ברוך הוא פשוטה לקבל שבים, גם אם היה האדם רשע כל ימיו ושב בתשובה לא זוכרים לו עוונות ראשונים, הכל תלוי ברצון האדם כמה הוא מוכן לעשות למען בוראו לשוב בתשובה אליו.

על פי המקרא

הנה עניין עוון משכב זכור על פי התורה מובא בספר (ויקרא יח, כב):

וְאֶת-זָכָר לֹא תִשְׁכַּב, מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה: תּוֹעֵבָה, הִוא.

וכן בספר (ויקרא כ, יג) וְאִישׁ, אֲשֶׁר יִשְׁכַּב אֶת-זָכָר מִשְׁכְּבֵי אִשָּׁה - תּוֹעֵבָה עָשׂוּ, שְׁנֵיהֶם; מוֹת יוּמָתוּ, דְּמֵיהֶם בָּם.

על פי הגמרא

את המילים: "תּוֹעֵבָה, היא" מסביר בר קפרא (נדרים נא,ע"א):

מאי תועבה...תועה אתה בה.ופירש שם הר"ן וז"ל:"מאי תועבה - דכתיב גבי משכב זכור:תועה אתה בה - שמניח משכבי אשה והולך אצל זכר".

על פי הקבלה

תיקון כ"ב:

והוא ובא על הזכור.ראיתי למורי ז"ל, שנתן תיקון לזה ל-ג' בני אדם, ואיני יודע אם הוא שווה בכל נפש, כי לא קבלתי עניין זה מפיו, אלא מפי ה ג' אנשים שעשו התיקון הזה . הנה נודע שאין בזכר מקום ביאה,וצריך להבין מה עניין עוון זה, והיכן הוא פוגם . ויובן זה במ"ש הכתוב, ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה היא (ויקרא י"ח). ובר קפרא פירש הפסוק לרבינו הקדוש, תועבה רוצה לומר :תועה אתה בה (נדרים נ"א עמוד א') (ולפי זה קשה) וכו' .והנה רג"ל בגימטריא זכר, וזהו טעם שאמרו הבא על הזכור, ולא אמרו הבא על הזכר. לרמוז , כי עוון זה נקרא זכור וכו' , ולכן התיקון שלהם הוא, שיתענה רל"ג תעניות, כמניין רגל הנזכר , וכמניין עוון זכור, וכמנין או"א שהם ב' שמות, שהם בגימטריא זכור, כדי לתקן מה שפגם .

התיקון למעשה

האדם יחשב כמה עולה לו ארוחת צהריים עם שתייה ויכפיל ב 233 תעניות בסכום שיצא לו יקבל ספרים ודיסקים המדברים בעניין עוון פגם הברית עוון זרע לבטלה וכל הקשור לזה ויפיץ אותם בחינם לזיכוי הרבים ובמדה שאדם מודד בה מודדין עימו.