תיקון הברית על פי הסוד המובא בזוהר הקדוש

מבואר בזוהר הקדוש יסוד גדול ביותר מעניין תיקון הברית קודש והוא נלמד מסוד מיתת שני בני אהרון נדב ואביהו, והסוד הזה אשר גילה לנו הזוהר הקדוש יוכל לתת לנו הקדמה נפלאה כיצד יוכל כל אחד מבני דורנו לתקן את מה שקלקל בעוון פגם הברית.והנה כנודע לך אחי היקר כי מבואר בזוהר הקדוש בכמה מקומות כי אין תשובה למי שמוציא זרע לבטלה אלא אם כן בתשובה עילאה שהיא תשובה מאהבה ויש אריכות בדבר ואנחנו רוצים להביא לך את הדרך הקצרה בה תוכל לעלות ולדרוך בכדי לתקן את נפשך מהעוון הכי קשה בתורה של העם היהודי כפי שנפסק בשולחן ערוך והוא עוון פגם הברית.

וזה לשון הזוהר הקדוש בפרשת אחרי מות : שני בני אהרון הקריבו אש זרה שלא ייחדו שמו כיאות ונשרפו באש וכו' רבי אבא אמר מה מה שכתוב וימת נדב ואביהו לפני ה' בהקריבם אש זרה לפני ה' במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתאמר. מה זה אצל זה, שכתוב ובנים לא היו להם ומייד ויכהן אלעזר ואיתאמר, מה הקשר לסמיכות הפסוקים? אלא סוד הדבר זה שאמרתי, וימותו שלא היו להם בנים וכך הוא וודאי, אבל לא מתו כשאר בני העולם, אף על פי שלא נשאו נשים, שהרי אלו נדב ואביהו לא מתו אלא מיתת עצמותיהם, אבל מיתת נפשותם לא מתו.

מניין לנו? שכתוב ואלעזר בן אהרון לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה ותלד לו את פינחס אלה ראשי אבות הלוים למשפחותם. ומדייק הזוהר הקדוש ואומר מדוע כתוב אלה? הרי פנחס בלבדו היה
וכתוב ראשי אבות הלוים כלומר שהמילה אלה והמילה ראשי הם מורים על רבים, והלא פנחס היה רק אחד כנל והוא יחידי .

משום כך מיתת עצמותיהם מתו מיתת נפשותם לא מתו, אמר רבי אלעזר ודאי משמע ומשמע ראשי. ומשום כך כתוב פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן וכו.. ואות יו'ד של פנחס לא ניתן בו לחבר אותיות, אלא בשעה שקינא לקדוש ברוך הוא ובא לישר העקמימות שראה שזה האות ברית קודש אשר הכניס זימרי ברשות אחרת, ובמה שהתעקם בראשונה כאן נתקן. בנכרית התעקם בראשונה כלומר נדב ואביהו שהם חזרו בגלגול בפנחס שכתוב בהקריבם אש זרה, כאן בנכרית נתקן, כמו שכתוב ובעל בת אל נכר. מה שם אש זרה אף כאן גם אשה זרה. מה נראה כאן, אלא בראשונה רחוקה קרבו, שכתוב בהקריבם אש זרה גם כאן זמרי היה מקרב רחוקה, ששם המלך היה מקרב אצל רחוקה.

והנה הכוונה בזה שהכניס את ברית הקודש ששם המלך שדי חתום בו כמובא בכתבי רבינו האר"י הקדוש בשער הליקוטים בזה הלשון בשער הליקוטים עמ' נ': וכשיעשה{המוהל}פריעה יתכוין בהתגלות העטרה שהיא דמות יו"ד, הוא חותם בגוף הקטן, שם שד"י. כי מקודם (הפריעה) בהיותו מכוסה, נראה ש"ד, כיצד?שני זרועותיו והראש הרי דמות ש', בסוד וישא אהרון את ידיו.וזרוע וחצי גוף צורת ד', הרי ש"ד, ובהתגלות היו"ד הרי שד"י.

וממשיך הזוהר הקדוש ואומר מיד וירא פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקם מתוך עדה. כאן במעשה שהרג אותם תיקן העקמימות שמקודם. אז ניתנה האות יו'ד בשמו לחבר האותיות ביחד, והתקשר בשלום, שכתוב לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום עד כאן לשון הזוהר הקדוש.

והנה מכאן לומדים יסוד גדול ביותר כיצד מתקנים את ברית הקודש כמו שמדוייק בלשון הזוהר הקדוש כאן דווקא כאן במעשה זה תיקן פינחס מה שהיה לו לתקן מגלגול קודם. ולכן אחי היקר כאן דווקא כאן בשומרי ברית קודש יש לך דרך קצרה כדי לתקן את ברית הקודש ולהעלות את כל הנשמות אשר הורדת מהנקבה העליונה והדרך היא כזו .

תיקון הברית על פי ההלכה

הנה מובא ברמב"ם בהלכות איסורי ביאה סדר קדושה פרק ג' הלכה יב': הבא על ערוה מן העריות ביאות הרבה חייב כרת או מיתת בית דין על כל ביאה וביאה אף על פי שאין בית דין יכולין להמית אלא מיתה אחת הרי הביאות נחשבות לו כעבירות הרבה. וכן אם בא ביאה אחת שחייבין עליה משמות הרבה אם היה שוגג מביא קורבן על כל שם ושם וכו' ואם היה מזיד הרי זו נחשבת לו כעבירות הרבה.

הרי לנו מהרמב"ם כי על כל ביאה וביאה נחשב כעבירות הרבה. וכן מלשון הרמב"ם שכתב מביא קורבן על כל שם ושם וכו.ולכן על כל ביאה ועבירה בה האדם חטא נוצר רושם של פגם גדול מאוד שצריך לתקן אותה. וכידוע אחי היקר כי בזמן שבית המקדש היה קיים והיה והאדם היה חוטא בעריות או בביאות אסורות היה האדם עושה מחיצה בינו לבין בוראו ומה היה עושה האדם? אומר הרמב"ן היה האדם מקריב קורבן ומתכפר לו ואז היה מסיר את המחיצה, תארו לעצמיכם שהאדם על כל עבירה צריך להביא קורבן הוא יהפוך להיות עני במהרה כי זה עולה המון כסף, ולכן הוא היה חושב כמה פעמים האם לחטוא או לא.

תיקון הברית למעשה לבני דורנו על פי

רבינו האר"י ובעל התניא באגרת התשובה

והנה מובא באגרת התשובה לבעל התניא בזה הלשון: והנה ועכשיו שאין לנו קורבן להפיק רצון מ ה', התענית היא במקום קורבן כמו שכתוב בגמרא על אדם שמתענה ומתפלל "שיהא מיעוט חלבי ודמי שנתמעט כאילו הקרבתי לפנייך וכו'. ועל יסוד זה לימד האריז"ל לתלמידיו על פי חכמת האמת, מספר הצומות לכמה עוונות וחטאים שאין בהם כרת ולא מיתה בידי שמים וכו'.

האם צריך תענית על כל פגם ברית שחטא

והנה חכמי המוסר האחרונים נחלקו במי שחטא חטא אחד פעמים רבות. שיש אומרים שצריך להתענות מספר הצומות לאותו חטא פעמים רבות כפי המספר אשר חטא. כגון המוציא זרע לבטלה שמספר הצומות המפורש בתיקוני תשובה מהאריז"ל הן פ"ד תעניות {וכך מובא בכתבי האר"י הקדוש בשער רוח הקודש :תיקון כ"ז: למוציא שכבת זרע לבטלה, והנה יש בו כמה כוונות בפרטות ובכללות, הנה עניין עוון שכבת זרע לבטלה, ומה עניינו ומה כוונתו, נתבאר בקריאת שמע שעל המטה וע"ש. כי הוא תיקון גדול מאוד , והוא עיקר תיקון עוון הקרי .וכן מובא ב שער רוה"ק עמ' סג' :ויכוין בכל יום,{מימי השובבים} להעלות ביום ההוא, חלק אחד מן היודי"ן ההם, אשר בהם הגיע הפגם שלו, והשליכו ארצה בעוונו, ומסר אותו חלק הקדושה, תוך הקליפות. ועל ידי כן נתן חיות וכח אל הקליפות. ועתה על ידי תשובתו זאת, מסיר הקדושה מתוך הקליפות, וחוזר להעלותה למקומה, ועל ידי כך נשארים הקליפות מתים בלתי חיות. וזה סוד פסוק שובו בנים שובבים (ירמיה ג'), פירוש: כי אותם הבנים שמסר אל הקליפות בהשחתת הזרע, ועל ידי כך נתלבשו תוך הקליפות, ונעשו שובבים. לכך עתה שובו בתשובה, והסירו אותם הבנים השובבים מתוך הקליפות, והשיבום אל הקדושה כבראשונה. גם צריך שיתענה(מי שהשחית זרע לבטלה) פ"ד ימים רצופים, כנגד שם של מ"ב, שהוא סוד הזווג, והטפה העליונה שהם מ"ב זווגים והם פ"ד.

וממשיך בעל התניא ואומר ואם חטא בזה עשר או עשרים פעמים צריך להתענות עשר או עשרים פעמים פ"ד תעניות וכן לעולם.וזה דומה לקורבן חטאת שחייב על כל פעם ופעם . ויש מדמין עניין זה לקרבן עולה הבאה על על {ביטול} מצות עשה שאפילו עבר על כמה מצוות עשה מתכפר לו בקורבן עולה אחת כמו שמובא בגמרא פרק ראשון במסכת זבחים.

כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק

וההכרעה המקובלת בזה להתענות ג' פעמים כפי מספר הצומות של חטא זה. דהיינו רנ'"ב {252} צומות על הוצאות שכבות זרע לבטלה וכן בשאר חטאים ועוונות .והטעם הוא על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש סוף פרשת נח : " כיון שהתחייב האדם לפני הקדוש ברוך הוא זימנא חדא עביד רשימו וכו' זימנא תליתאה אתפשט ההוא כתמא מסטרא דא לסיטרא דא. לכך צריך מספר הצומות גם כן ג' פעמים .

התעניות דווקא למי שחזק

אכן כל זה באדם חזק ובריא שאין ריבוי הצומות מזיק לו כלל לבריאות גופו וכמו בדורות הראשונים. אבל מי שריבוי הצומות מזיק לו שאפשר שיוכל לבוא לידי חולי או מיחוש חס ושלום כמו בדורותינו אלה. אסור לו להרבות בתעניות אפילו על כריתות ומיתות בית דין ומכל שכן על מצוות עשה ומצוות לא תעשה שאין בהן כרת. אלא כפי אשר ישער בנפשו שבוודאי לא יזיק לו כלל. כי אפילו בדורות הראשונים בימי תנאים ואמוראים לא היו מתענין בכהאי גוונא אלא הבריאים וכו'. ומכל שכן מי שהוא בעל תורה שלא יוכל להתענות ומתענה בכל זאת נקרא חוטא ונענש בכפליים כי מחמת חלישות התענית לא יוכל לעסוק בתורה כראוי.

חטאך בצדקה פרוק

אלא מאי תקנתו? כדכתיב חטאך בצדקה פרוק. ואף שיעלה הפידיון שלו לסך מסוים {גדול} אין לחוש משום אל יבזבז יותר מחומש. שלא נקרא בכהאי גוונא בזבוז, מאחר שעושה לפדות נפשו מתענית וסיגופים. ולא נגרע פידיון נפשו מרפואת הגוף ושאר צרכיו.ולפי שמספר הצומות המוזכרים בתיקוני תשובה הנ"ל רבו במאוד מאוד לכן נהגו עכשיו כל החרדים לדבר ה' להרבות מאוד מאוד בצדקה . מחמת חלישות הדור שלא יכולים לצער נפשם כל כך, עד כאן מלשונו של בעל התניא באגרת התשובה. והנה מה יעשה האדם באותו פידיון יוכל לתת אותו ללומדי תורה או להכיל עניים או כל מצוה גדולה שעל פי ההלכה מצוה לתת למי שזקוק לצדקה .

התיקון הגדול ביותר הוא לתקן היכן

שפגמת והיא נקראת תשובת המשקל

אבל צריך שתדע בוודאות גמורה בלי ספק כי ישנה מעלה אחת גדולה יותר מכל המעלות שהאדם יוכל לעשות בפידיון הנפש שעשה על פגם הברית בכדי לתקן את נפשו מפגם הברית , והיא מובאת בספר טהרת הקודש בשם רבי שמעון בר יוחאי שאמר כי הצדיקים היכן שהם פוגמים שם הם מתקנים. ולזה יקרא תשובת המשקל.

וכמו שהקדמנו בתחילת המאמר כי נדב ואביהו תיקנו על ידי פינחס מידה כנגד מידה, כך האדם שפגם בברית הקודש צריך להגיע לאותו מקום בו הוא פגם ומשם להוציא את כל הנשמות העשוקות וכל ניצוצות הקודש אשר הוריד לשבי בידי הקליפה רחמ"ל, ואייך יעשה את זה ? וכי חס ושלום יילך ויהרוג אנשים? אין הלכה זו תקפה לימינו אז מה יעשה האדם ? אלא יזכה את הרבים שלא יפגמו בברית ואז יתכפר לו מידה כנגד מידה כי על ידי שהפרשת יהודים מלפגום בברית גרמת לאותה פעולה אשר עשה פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן

משל למה הדבר דומה

ישנם אנשים שמחפשים קיצורי דרך ולמה הם דומים? ל בן אדם שרוצה לשלוח ספרים לחוץ לארץ והנה יום אחד חשב האדם לעצמו כיצד עושים זאת וראה שזה עולה המון כסף והדבר כרוך בתשלום מרובה ואמר לעצמו אני חכם וידע אייך להסתדר אני כבר אשלח את זה סדרך שלי והחל לקחת סירה ולחתור ולחתור ולחתור אחרי כמה שעות התעייך וחזר הבייתה כי הדרך לא הפסירה לו ושלח את המשלוח על ידי חברת משלוחים.

ולכן גם היום בימינו בדור האחרון אליו ירדו הנשמות הקדושות שנופלים בעבירות וחטאים חמורים ביותר, והם ממש מסכנים מגששים באפילה ולא יודעם שום דבר על חומר העוון הזה של פגם הברית שהיא העבירה הכי קשה בכל התורה כולה כמובא בשולחן ערוך, אבל על ידי ידיעת האמת השתנו כולם והחלו לשמור על הברית ולעזוב גויות וללכת בצניעות .

שומרי ברית קודש היא הדרך הקצרה

בשבילך לתקן את פגם הברית שלך

ולכן כיון שבורא עולם הראה לנו בחוש ולמעשה כי הארגון העולמי שומרי ברית קודש זכה בס"ד לקרב אלפים ורבבות שהפסיקו לפגום בברית והפסיקו להשחית זרע לבטלה ועזבו גויות והציאו ספרים בכמה שפוצ מעניין שמירת הברית .

על כן קורא יקר בוודאי אם יש לך את הזכות לעשות תיקון הברית ויצר הרע לא מבלבל לך את השכל זה הזמן והדרך לעשות תיקון לנפשך וזה יותר חשוב מכל דבר אחר כמו שאמר בעל התניא.

על ידי הפידיון של ה רנ"ב תעניות שלך או פ"דיות למי שלא יכול יותר מזה,האדם זוכה לתיקון הברית כיוון שעושה פידיון לנפשו בחישוב הבא:

כפי ששמעתי ממו"ר בשם הבבא מאיר זצוק"ל, כי אדם שרוצה לפדות את העוון הזה [וכמובן שלא לחזור לסורו לפגום ולפדות חס ושלום] יפדה את אותם פ"ד תעניות כך: שיחשב כל תענית כארוחת צהרים עם שתיה, והסכום שיוצא לו זה הפידיון נפשו של פגם הברית כפי מה שאמר בעל התניא רנ"ב תעניות או ל מי שלא יכול פ"ד תעניות.

והנה איזה מצוה גדולה יש יותר מלתרום את אותו פדיון של הפ"ד תעניות לארגון שומרי ברית קודש, שמרויח האדם בזה:

א . פדיון כספי לארגון של זיכוי הרבים.

ב . תיקון היסוד על פי הזוהר הקדוש שנקרא תשובת המשקל היכן שפגמת תתקן, כלומר שאחרים לא יפגמו וזה על ידי תרומתך הארגון מפיץ ספרים ודיסקים והרצאות וכו....

ג . זיכוי הרבים שאין כדוגמתו.

ועוד הרבה דברים גדולים ביותר על ידי שתחלק ספרים ודיסקים המדברים בענין שמירת הברית, שברוך השם השיבו אלפים בתשובה מפגם היסוד על ידי הארגון הקדוש שומרי ברית קודש על שם רבינו אהרון ראטה זצוק"ל.

להיות שותף בארגון

במידה והנך מעונין לתרום ולהיות חלק בארגון הקדוש או שברצונך לתרום בדרך מהירה מכל מקום בארץ לחשבון הבנק של הארגון או לחילופין להפקיד כסף בבנק הדואר להפצה ולתיקון של בנק הדואר לפקודת שומרי ברית קדש מספר חשבון 0839640 5

או לחשבון בבנק לאומי סניף בנק לאומי - 932 בנק מס' 10 אשדוד מספר חשבון – 40946422 אפשר ליצור קשר גם למספר 0548406556 לתרומה בכרטיס אשראי או הוראת קבע או ביצוע הזמנה של ספרים ודיסקים נא לשלוח אימל ל:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

או לשלוח הודעה בצור קשר

ולכן צופה יקר אם הינך מעוניין לקחת חלק בהפצת הספרים הדיסקים ובכלל כל פעילות הארגון בארץ ובעולם כולו בכמה שפות ועוד המון דברים שצריך לחזק בעם ישראל הנך יכול לקחת על עצמך הוראת קבע חודשית באשראי או בהוראת קבל לבנק והרי הינך קונה מניות וזכויות של הארגון וכל ההפצה שלו וכי איזה תיקון הברית גדול יותר יש מזה. ברגע שאתה שותף במפעל העולמי הזה שנועד אך ורק לזכות את הרבים בס"ד בנושא של הברית והצניעות מייד אתה עושה תשובה מייד אתה מקבל תיקון הברית ומיד אתה מקבל סייעתא דשמיא לשמור על הברית.

 

לתיקון היסוד ותרומה דרך האתר המאובטח פייפאל ניתן להיכנס לקישור הבא על ידי לחיצת הכפתור של תרום: