יעלזו חסידים בכבוד

למה הדור שלנו זקוק? מהבעל שם טוב הקדוש

כשהתחיל שמו של הבעל שם טוב הקדוש להתגלות ולהתפרסם בעולם וכל מקורביו ומיודעיו היו מרבים לספר בשבחו ולהגדיל ולהפליא מעלתו וגדולתו, התעורר רצון עז בלב אחד הרבנים מגדולי מתנגדיו של הבעל שם טוב, לנסוע אל הבעל שם טוב ולדבר עמו בעצמו לתהות על קנקנו והנה לאחר ששאל אותו רב מתנגד את הבעל שם טוב על דרכו ועל דרך החסידות שלו.

בסיכום השיחה, הבעל שם טוב אמר לאותו רב מילים שבהם טמונה התשובה לכל בני דורנו כיצד ומה לחשוב על רצון ה' בדור שהננו נמצאים בו, וכה היו דברי איש אלוקים קדוש הוא רבינו ישראל בעל שם טוב:

"כופל ומשלש אני הדברים בכוונה ולא לחינם, כי נשכחו מדעת רוב הרבנים, והוא קלקול עצום שנתקלקלו בו המון התורנים שהם מניחים את העיקר הגדול הזה, ומחשיבים יותר המצאת איזה תירוץ זר על קושיה רחוקה או המצאת פלפול וחידודים בעניינים שאינם מעלים ולא מורידים על הדרשות שהדור צריך להם. ואנחנו עם כל ידיעתנו על גודל ערכה ורוממות מעלתה, ועם כל הכבוד אנו מחויבים בכבוד תורתם אין אנו נמנעים מלהעיר באוזנם שלא יפה הם עושים בזה, טוב פלפול כל שהוא של התורה והיראה מוסר ומדות מכל החילוקים והדרשות שהם מאריכים ומרחיבים בהם. אשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים, אפילו הגדול שבגדולים אי אפשר שלא יהיה בו שום צד פחיתות באיזו דעה או מידה שצריכים תיקון.

 

והנה אנו למדים ממעשה זה כי הגם שהיו גאוני עולם שהיו פרושים קדושים וטהורים ובתורה יומם ולילה הוגים, והגדרתם הייתה בפי הבעל שם טוב "הגדולים" והוא דייק הרבה בדבריו, ומכל מקום אמר לו הבעל שם טוב אתם דורשים דרשות ופלפולים שלא מוסיפים ולא מועילים ממה שבני דורנו באמת צריכים "לשמוע", כך אמר אותו צדיק יסוד עולם בתקופתו.

וכך היא הנהגה של צדיק אמת, שמשנה את דרכיו ואת מהותו בלי לסטות מן העיקר ומן ההלכה אלא מעביר את המסר שנצרך באמת לבני דורו בחכמה רבה, אבל העיקר להעביר את המסר שבאמת צריך אותו בן דורך לשמוע אותו שהוא עיקר ביאתו לזה העולם באותו הדור.