והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע

מפני מה פחד משה רבינו מעוג מלך הבשן

וַיֹּאמֶר יְיָ אֶל מֹשֶׁה אַל תִּירָא אוֹתוֹ{במדבר כא, לד}

כידוע שכאשר עם ישראל ניצחו את כל המלכים, והשם יתברך היה בעזרם, היה מלך אחד שקראו לו עוג מלך הבשן, שממנו משה רבינו פחד. וצריך לשאול, הלא משה רבינו אשר הוציא את עם ישראל מארץ מצרים, שיודע שאין עוד מלבדו, ואין דבר הנמנע ממנו יתברך, אחרי כל מה שראה בקריעת ים סוף ועשרה מכות שהיו במצרים, ובלי סוף נסים ונפלאות מעל הטבע, וכי ראוי לו לפחוד? מה היה שונה עוג מלך הבשן משאר המלכים שעם ישראל נצחו אותם? הלא אלה ברכב ואלה בסוסים אבל אנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר, ואם כן ממה היה לו למשה רבינו לפחד? הלא הוא לא נלחם עם עוג מלך הבשן בדרך הטבע, שהרי הגמרא אומרת שעוג עקר הר שלם בגודל של כל מחנה ישראל ורצה לזרוק אותו על העם, ואם כן מדובר פה בקנה מידה גדול ביותר, וכיון שכל המלחמה היא מלחמה לה' יתברך כמו בכל הניסים והנפלאות שראה משה רבינו ע"ה, מדוע פחד משה מעוג מלך הבשן יותר משאר המלכים?

וראיתי בספר הזוהר הקדוש {ס“פ חוקת דף קפד, א} שמבאר למה פחד משה רבינו מעוג מלך הבשן, עד שאמר לו ה‘ יתברך: ”אל תירא אתו“ {במדבר כא, לד}. כי עוג עשה ברית מילה בזמן אברהם אבינו עליו השלום, ומצוה זו הביאה לו אות קודש, וזה יכול לסייע לו. ולכן אמר ה‘ יתברך למשה רבינו ע"ה ”אל תירא אתו“ (שם), כי מאחר שעוג נכשל בעריות ופגם בקדושה נעקר זכותו, ובקלות תעקור אותו מהעולם, אף שהיה גבור מאד, עי“ש.

וזה לשון הזוהר הקדוש: מי זה אותו שנאמר בפסוק "אל תירא אותו"? זהו עוג מלך הבשן. שנדבק באברהם אבינו ומאנשי ביתו של אברהם אבינו היה עוג מלך הבשן, וכאשר אברהם אבינו עשה ברית מילה, מה נאמר עליו, "וכל אנשי ביתו", כלומר שעשה ברית מילה לכל אנשי ביתו. ואומר הזוהר מי זה אנשי ביתו? זהו עוג שגם עשה ברית מילה וקיבל על עצמו אות ברית קודש. וכיון שראה עוג שישראל מתקרבים אליו לעשות עימו מלחמה, אמר עוג בליבו, הרי ודאי אני הקדמתי אותם בעניין של הזכות של הברית מילה, והזכות של המילה שלי קודמת לשלהם. ואומר הזוהר הקדוש באותה שעה פחד משה רבינו ע"ה, איך יוכל לעקור ולנצח מישהו שיש בו הרושם של אברהם אבינו ע"ה וזה הברית מילה.

מיד אומר הזוהר הקדוש, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אל תירא אותו, אל תפחד מהאות ברית מילה שחתומה בבשרו, כי בידך נתתי אותו, שכיון שהוא פגם באות ברית קודש שהייתה חתומה בבשרו, אתה תעקור אותו מן העולם , ואפילו שהוא היה תקיף והיה מבני הגיבורים, ורצה למחוק את עם ישראל, נפל בידיו של משה רבינו ע"ה, וכן כל בני ביתו נפלו בידי עם ישראל כמו שנאמר: {דברים ב'} וַנַּךְ אוֹתוֹ וְאֶת בָּנָו.

והנה לנו במפורש מרבי שמעון בר יוחאי שאומר, כי עיקר המטרה של עשיית הברית מילה, זה להמשיך לשמור על הברית ולא לפגום בחותם המלך חס ושלום, והגם שעוג עשה ברית מילה, אבל מה הוא שווה אם הוא פוגם, הוא יוכל לחשוב שהזכות תעמוד לו בשעת ניסיון, אבל בניסיון עצמו שיפול בתאוותו, הוא יבין כי הוא לא שמר על הברית וההסכם אותו הוא עשה עם בוראו.

וכעת אחי היקר קיבלת קצת בינה והשכל וידיעה להבין מהי מטרת ביאתך לעולם הזה בתור יהודי, ומהו יסוד היהדות שלך, וכיצד תתחיל לשמור על אותו יסוד שבשבילו באת לעולם הזה, ואם תרצה את העצות וכל הקשור לנושא של שמירת הברית, לשם כך יש בס"ד את הספר כי תצא למלחמה, העוסק בנושא מלחמת היצר הרע הזה וחיילותיו, והוא מלא וגדוש בעצות לשמירת הברית וכל הקשור לתיקוני הברית וכיוצא בזה, אבל זה המאמר נועד להאיר את עינייך, מהו יסוד היהדות שלך, ומה הדבר החמור ביותר שיכול האדם לעשות בפוגמו בברית הקודש, וזה בס"ד יבואר בהמשך הקונטרס.