סוד ברית המילה

"סוד הברית מילה"

"וביום השמיני ימול בשר ערלתו"

כתב "רבינו האר"י הקדוש"
"בשער הליקוטים" פרשת תזריע עמוד רט"ז בדיבור המתחיל "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" וזה לשונו:
כתוב בתורה הקדושה בספר ויקרא פרשת תזריע: "וידבר ה' אל משה לאמור דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא, וביום השמיני ימול בשר ערלתו"
והטעם שנסמכה מצות המילה ל מצוות נדה, הוא משום, שהתורה באה לומר לנו שע"י מצות ברית המילה האדם ימנע מלחטוא ולהטמא {כלומר לישכב} עם אשה נדה, ולזה ציוה השם יתברך על מצוות המילה למול את הרך הנולד בן שמונה ימים "שעל ידי מצוות המילה שפורעין את העורלה מתישין כח הטומאה ויסור התאוה.ועוד להורות שהוא עבד השם יתברך חתום בחותמו ולא יעבור על צוויו.
ולזה ניתנה מצות המילה בתורה בסדר הזה, שהמצות מילה מצוות בין ציווי של איסור נדה לבין ציווי הצרעת, שעל ידי הברית מילה ינצל מלשכב עם נדה, וגם להיות עניו ושפל רוח, כעבד חתום בחותם אדוניו, ויברח מן הגאוה עכ"ל.
 
נמצינו למדים מדברי רבינו האר"י, כי עיקר מטרת הסרת העורלה בזמן הברית מילה היא כדי להתיש כח הטומאה שיש בעורלה, וממילא יסור התאוה, דהיינו תאות הניאוף, וכל הקשור לרדיפה של תאות הנשים רחמ"ל.
בוא הנה ותתבונן אחי היקר במלים אלו שאמרם איש האלוקים רבינו האר"י: "על ידי הברית מילה מתישין כח הטומאה ויסור התאוה.
וזה ממש חידוש גדול בשבילנו, שכן כל יהודי באשר הוא יהיה, גם בשיא השפלות של הרוחניות, אומר לנפשו ברית מילה זה ברית מילה אני יהודי!!.
ואם כן אם כבר עשית ברית מילה, או לבנך, מדוע לא תקיים את המטרה של ברית מילה זו? והיא בעצם שמירת הברית, שהכוונה שלא לחטוא בזרע לבטלה רחמ"ל, שתאות הניאוף הזה גורמת צרעת לנפשו של האדם רחמ"ל.
{וכמובן שלא יבוא הקורא לטעות שאם כן למה לו לעשות ברית מילה, חס ושלום מלחשוב כך כי יהודי הוא ישאר יהודי לעולם ועד, כי בדם שלו הוא יהודי ויהיה מה שיהיה ויעבור על מה שיעבור נצח ישראל לא ישקר.
אחי היקר תמיד אתה תשאר יהודי גם אם יהיה נידחך בקצה השמים ה' יאסוף אותך משם כי הוא אוהב אותך תמיד, כי בני אברהם יצחק ויעקב אנחנו,וכל מטרתנו בבלוג זה להאיר עינייך מי אתה ומה אתה ולהיכן אתה שייך!}
קורא יקר אם אתה בתור יהודי רוצה לעלות אחרי מאה עשרים שנה לשמים ולומר ראו אני יהודי, שכן עשיתי ברית מילה,ושישאלו אותך ומה הטעם של הברית מילה? וכמובן שבעולם האמת הכל גלוי, ואתה תענה להסיר את כח התאוה של הניאוף.
שכן על הגויים נאמר:{אשר בשר חמורים בשרם וזרימת סוסים זרימתם"{יחזקאל כג פ'ס כ}
ופירש במצודת דוד שזה הפסוק נאמר על המצריים שהאבר שלהם כמו חמור והזרע שלהם כמו של הסוסים וזוהי דרך זנות מופלגת בתכלית ההפקר להתאוות האלה ואם כן מה ההיכר בינך לבין הגוי? דבר אחד והוא הברית מילה, בינך לבין בורא עולם, ומהי מטרתה של הברית מילה להסיר כח תאות הניאוף.
ואם כן קורא יקר עצור את נפשך ותחשוב האם אתה ממשיך באמת את הברית בינך לבין אבינו שבשמים? שהעיקר זה להמשיך לשמור על הברית, וכך אפשר להוכיח מהמדרש שעיקר מטרת הברית מילה בגיל שמונה ימים זה להמשיך כל החיים לשמור על הברית ולא לפגום ביסוד רחמ"ל.
 
וזה לשון המדרש רבה איכה פרשה א' סעיף כ':
אמר רב עוקבא בליל תשעה באב נכנס אברהם אבינו לבית קדשי הקדשים, ואחזו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ושאל אותו מה לידידי בביתי? אמר לו רבוני בני היכן הם? {דהיינו בני ישראל} אמר לו הקדוש ברוך הוא בניך חטאו, והגליתים לבין האומות.
אמר לו לא היו בהן צדיקים? ענה לו הקדוש ברוך הוא "עשותה המזמיתה" דהיינו שהם רעים וחטאים לה' מאוד, אמר לו אברהם אבינו היה לך להסתכל בטובים שבהם, ענה לו הקדוש ברוך הוא אין בהם טוב אפילו אחד, אמר לו אברהם אבינו היה לך להביט לברית מילה שבבשרם וזה יספיק לבד להצילם? אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך, כפרו בה, שנאמר ובשר קדש יעבר מעליך.
וכתב "היפה ענף" כי המילה היא שורש כל התורה כולה ושקולה ככל המצוות.
והנה אחי היקר אנו רואים שיש מציאות שאדם עושה ברית מילה, אבל כופר בה וזה מתבטא בכך שחוטא בעריות רחמ"ל ובר מינן, ולא מוכן להקריב מתאוותיו רחמ"ל, לכבוד בוראו.
בעצם מכל הנכתב והנאמר לעיל מובן מפה שהמעלה של היהודי מעל הגויים היא בעצם המילה שלו ששומר על הברית ונלחם כל ימי חייו שלא להימשך לתאות הניאוף, וזה נקרא גיבור כי צריך גבורה שלא לפגום ביסוד כמו שכתוב "איזהו הגיבור הכובש את ייצרו"