כיצד להשתחרר מהייסורים

"ייאוש ועצבות"

פעמים רבות האדם מגיע בחייו לייאוש ועצבות וקשיים גדולים ביותר והוא לא מבין מדוע?אבל ידע האדם כי כל אחד מאיתנו בא לעולם הזה לתקן משהו מגלגול קודם,וכיון שכן, אנו מאמינים בני מאמינים בדבר זה שזה יסוד היהדות ולכן האדם צריך לקבל רצון ה' באהבה ולידום ולקבל על זה שכר ולא ליפול לעצבות
אבל מה יעשה האדם שניקלע לבעיות וצרות ורוצה להשתחרר מבעיותיו האישיות?הפתרון לכך בשם רבינו האר"י הקדוש מובא{בשער הליקוטים ע"מ ריט'- רכ'} על סיבת היסורים שבאים על האדם:
 
כי יש שתי נשמות לאדם אחת למעלה בבחינתאך בצלם יתהלך איש, ואחת בתוכו, וזה כבר מובא בספר באריכות, והעניין כשאדם חוטא יותר מידי והוא ממית על ידי חטאיו את נשמתו הפנימית,ומוריד את הנשמה שמעל ראשו לתוכו, ואם יחטא יותר מידי אז חס ושלום ממית גם נשמה זו, ואז נאבד חס ושלום .והנה כשאדם חוטא בגילוי עריות, ובענייני איסור זרע לבטלה וכיוצא בזה,ולא חוזר בתשובה,הוא ממית נשמתו,ואז נשמתו בחיים חיותו דהיינו בעודו חי, נמצאת בגיהנם, וזה הצער והעצבות והמרה שחורה שהאדם היהודי מרגיש בהיותו חי, כי נשמתו בצער רחמ"ל.ולכך כיון שהקדוש ברוך הוא, הואארך אפיםומחכה לרשעים שישובו בתשובה, שיודע שסופם לשוב בתשובה, לכן האדם מביא על עצמו צרות ויסורים על ידי מעשיו הרעים, ובמיוחד בענייני שמירת הברית,ולכן האדם עושה צרעת לנפשו , ומקבל על זה עונשים ויסורים קשים כעניות בפרנסה, או חס ושלום מוצא עצמו בכלא בדד ישב מחוץ למחנה , וכל זה למען יוכל לחזור בתשובה, ואדם שמגיע בחייו לנקודה, שמרגיש עצמו דחוק בחייו בפינה שהכל סגור בפניו חס ושלום, ה' ישמור ויציל, שאלו יסורי נפש קשים ומרים ביותר, שיותר גרועים ממיתה על ידי נחש.
והעניות קשה ממיתה על ידי נחש כמובא במסכת סוטה שכל המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם וברש"י חייב מיתה, ובעלי התוספות מקשים שם ושואלים מה ההבדל בציווי זה של חכמים, לשאר ציווים? הלא גם בשאר ציווים של חכמים אם הוא עובר על דבריהם הוא חייב מיתה,ואם כן מה הפירוש של נעקר מן העולם?אלא נעקר פירושו שנעשה עני,ושלשה נחשבים כמת,ואחד מהם זה העני,שמיתה זו קשה ממיתה על ידי הכשת נחש .
והאדם המשכיל מבין כי עני כל מהותו היא דאגות ומחשבות ומנין יבוא עזרי, כך האדם שיש לו יסורין מכל כיוון רחמ"ל נחשב כמת, ונפשו מתייסרת, אזי זה הזמן לעשות תשובה, ולהפסיק עם מעשיו הרעים, ועל ידי שתשוב בתשובה, תרד הצרעת מנשמתך, וממילא תצא מן ההסגר, כי גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנאמר שובה ישראל עד ה' אלוקיך ,לכן ישתדל כל אחד מאיתנו לקבל על עצמו להתחזק בשמירת הברית ואז יצא מאפילה שנמצא בה לאור גדול יחד כולם ביחד איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק!!